For Båtsfjord Arbeiderparti, Geir Knutsen, leder

Båtsfjord Arbeiderparti (BAP)mener at det har vært en positiv utvikling innen fiskeriene de siste årene.

BAP mener at det er svært viktig at fiskerinæringen får gode rammevilkår som fortsatt skaper utvikling for hele kysten.

Husk at en overordnet målsetning for forvaltningen av de felleskapseide fiskeressursene og fordeling av fiskerettigheter, er næringens bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsom aktivitet, bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene.

Fisken tilhører folket i fellesskap og skal bidra til aktivitet og bosetting langs hele kysten.

Geir Knutsen, leder i Båtsfjord Arbeiderparti.

BAP foreslår følgende tiltak for å sikre helårige arbeidsplasser innen fiske og fiskeindustri:

- Grunnprinsippene i havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven må være førende for veien videre. Det må sikres at mål som er satt for fiskerinæringen også kommer til uttrykk i praksis.

-Ferskfiskordningen og levendelagring må videreføres og styrkes. Ferskfiskordningen og levendelagring bidrar til at sesongen forlenges og gir grunnlag for økt foredling gjennom året, noe som øker verdiskapningen. I tillegg bidrar ferskfiskordningen til økt fangst av andre fiskeslag samt til økt aktivitet og ringvirkninger i andre sektorer i samfunnene.

En forsterking av ordningene vil bidra til ytterligere verdiskapning og ringvirkninger samt bidra til å opprettholde bosetting i kystsamfunn.

Dette er ordninger som er med på å øke leveringsdyktigheten til markedene jevnt over året samt sikrer sysselsetting både på hav og land.

-BAP mener at Finnmarksmodellen må videreføres.

-BAP støtter avvikling av hjemmelslengdeordningen og at båtenes faktiske lengde bestemmer hvilke gruppe man hører til i.

- Det innføres ikke strukturering for fiskefartøy under 11 meter og åpen gruppe må opprettholdes. Åpen gruppe må prioriteres til nyrekruttering. Rekruttering til fiskerinæringen må prioriteres.

-Rekrutteringskvota må styrkes og videreføres.

- Skole- og lærlingekvoteordningen må opprettholdes for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjennomføre mer praktisk rettet undervisning.

-Dagens tidsbegrensning med hjemfall av kvoter må videreføres. Ved utløpet av strukturkvotene tilbakeføres kvoter til fartøygruppene de kom fra, slik intensjonen med ordningen hele tiden har vært.

-Trålstigen, som fordeler torskeressursene nord for 62.breddegrad har vært en viktig premiss i fordeling mellom trålflåten og kystflåten. BAP støtter en kvotefordeling med 70% til kystflåten og 30% til trålflåten.

- Økt leveranse av fersk råstoff fra tilbudspliktige trålere. De leveringspliktige kvotene må oppfylle formålet om å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel.

- Bredden i både fiskeflåten og landindustrien langs hele kysten må ivaretas og sikres.

- Videreføre distriktskvoteordning med krav om bearbeiding av råstoff til flere kommuner.

Her kan man bruke kvoter som gjennom strukturordning frigjøres og gjennom kvoter som trekkes inn ved overtredelse av plikter.

-BAP er imot en statlig utleieordning av kvoter,

-BAP mener at det må stilles aktivitetskrav til fartøy som deltar i samfiskeordningen. I dag fungerer ordningen som en skjult strukturordning i og med at enkeltfartøyer tas permanent ut av samfisket.

- Videreføre dagens kongekrabbeforvaltning.

-Havfisketurisme har vokst til å bli en viktig næring langs kysten av Nord- Norge. Denne næringen må bringes inn i kontrollerte former hvor fisket skal handle om opplevelser og ikke ressursuttak.