INNLEGG: Kristian Sandtorv, Styreleder Pelagisk Forening og Mariann Frantsen, Daglig leder Pelagisk Forening

Det med en pragmatisk tilnærming har vært prøvd før både med olje og seismikk, med varierende suksess. Vi kan trygt slå fast at når olje eller seismikk står mot fiskeri, så er det er ikke fiskerinæringen det blir lyttet mest til. Det er umulig å unngå arealkonflikt mellom havvind og fiskeri, og med tidligere erfaringer i mente, så mener vi dermed også det er umulig med sameksistens.

I utgangspunktet er Pelagisk Forening positiv til andre næringer og aktivitet på havet. Det er med på å gi næringslivet langs kysten flere ben å stå på, og skaper aktivitet og arbeidsplasser på norskekysten. Som er helt i tråd med Pelagisk Forenings hovedmål. Men aktiviteten må ikke være til hinder for verken fiskeriaktivitet, fisken eller viktige gyte- og oppvekstområder. Det er vi ikke alene om å mene. Forarbeidene til Havenergiloven sier det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene.

Matproduksjon eller energiproduksjon?

Det er langt fra det vi opplever når vi ser rekken av planlagte havvindparker, som ligger plassert langs hele norskekysten fra lengst sør til lengst i nord. Disse ligger midt i viktige fiskefelt, og listen over områder med planlagte vindparker til havs er til forveksling lik fiskerinæringens Best-of-liste. Vindparkene er planlagt på banker og grunner – som også er de beste fiskefeltene.

Arealkonflikt er et selvsagt element i dette. Er det matprodusentene om bord i fiskebåtene eller energiprodusentene som skal få ta områdene i bruk? Det blir argumentert med at vindturbiner skaper miljøvennlig energi som verden trenger. La oss bare minne om at bærekraftig forvaltning av fisk er fornybar og varig produksjon av mat, med rekordlavt miljøavtrykk. Verden har ikke noe mindre behov for det.

Skade på naturen

I tillegg kommer spørsmålet om hvordan vindparkene vil påvirke økosystemene? Diskusjonen om natur og sårbarhet har pågått lenge på land, men har knapt nok startet til havs. Sjøfuglene lever også ute på havet. Når vindturbiner dreper fugl på land, gjør de det også til havs. Så kommer den store usikkerheten om hvilken innvirkning havvindparkene vil ha på fisken.

  • Det er mye vi ikke vet, sier Havforskningsinstituttet om det.

Det har vært forsket lite på området, og HI peker på en rekke områder der havvind kan skade hav og fisk. Utbyggingen kan skade flora og fauna på havbunnen. Sprenging skremmer fisk og dyr. Støyen fra vindturbinene kan stresse fisk og gyting. Installasjonene kan fungere som kunstige rev som øker det biologiske mangfoldet – eller trekker til seg fremmede arter.

I sum handler det om at vi vet for lite. Føre-var prinsippet må gjelde. Uten kunnskap, ingen utbygging. Vi kan ikke la miljøvennlig subsidiefri matproduksjon bli erstattet med energiproduksjon vi ikke vet nok om konsekvensene av.