Men når de forsøker å ta opp sine problemstillinger som både er relevante, dokumenterbare og reelle så blir de ofte bagatellisert og avvist av Norges Fiskarlag, ikke bare internt men også nå i denne debatten.

Kvoteavvik og fordeling av torsk

Hammerfest Fiskarlag har pekt på feil i kvotejusteringer for torsk, spesielt for gruppen 11-15m. Også fisker Mikael Solhaug peker på dette og sier til Fiskeribladet at han alene har tapt fangstinntekter på over en millionkroner på feil i kvotejusteringene. Summeres dette for alle fiskerne i denne gruppen så blir dette betydelige beløp. Vi er derfor glad for at Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet nå også innser at noe er feil, eller som de uttrykker det, det finnes et avvik mellom tildelte kvoter og avregnede kvoter for torsk. At Fiskarlaget også sier at dette er noe de har registrert de siste årene men først nå sier de skal ta tak i dette, er underlig. Vi støtter derfor fullt ut kommentaren til Mikal Solhaug om at feil i kvotejusteringene bør ryddes opp i nå, før man innfører nye kvotesystemer. Vi mener at dette viser at det er et behov for en åpen og grundig gjennomgang av dagens praksis, en revisjon om man vil for å få alle faktiske forhold opp i dagen før man innfører nye ordninger. Næringen og myndighetene trenger å avklare om feilene ligger i dagens kvotemodell eller i oppfølgningen av denne.

Angående overfiske av sei

I ett leserinnlegg hevder leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigsten at overfisket til storkyst er rettet opp i. Dette mener vi er feil. Korreksjonen på 4557 tonn sei fra seinotkvoten som Kjell Ingebrigsten henviser til er adressert og justert (fiskeridirektoratets ukemelding 50 i 2018) men dette er ikke forklaringen på problemet som Hammerfest Fiskarlag adresserer.

Etablert praksis og avtaler etter Finnmarksmodellen er at når gruppe under, i dette tilfellet ikke klarer å fiske opp sine seikvoter så skal seikvoten refordeles til neste gruppe, i dette tilfellet gruppen 11-15m. Denne praksisen med refordeling på tvers av lengdegrensene ble ikke fulgt i 2018 og ifølge Guro Gjelsvik i Fiskeridirektoratet var dette i samråd med næringen. Altså var Fiskarlaget sentralt informert om og enig i at man fravek etablerte avtaler og praksis i fiskerinæringen de egentlig skal i å vareta.

Selv om gruppen over 21m hadde fisket opp sine seikvoter allerede i begynnelsen av mai (uke 19) i 2018 og gruppen 15-21m hadde fisket opp sine kvoter i begynnelsen av september (uke 36) så fikk de fortsette å fiske sei. Tilsammen har havgående- eller stor kyst (gruppene over 15m) overfisket sine kvoter på tilsammen 5364 tonn sei. Først burde de ha vært stoppet tidligere og hele overfisket burde ha blitt tatt av deres kvoter i 2019. Men ifølge Fiskeridirektoratet (Notat fra 18 februar 2019 «Kvotefleksibilitetsordningen etter sei-kvoteoverføringer fra 2018 til 2019») har de har kun blitt trukket for til sammen 2003 tonn (1136 tonn i gruppen 15-21m og 867 tonn i gruppen over 21m). Resterende av overfisket på 3361 tonnene har de andre gruppene blitt straffet for i 2019 kvotene. For gruppen 11-15m som har omlag 28 % av seikvoten betyr det at de har fått sine kvoter redusert med omlag 941 tonn sei i 2019, noe vi ikke kan akseptere. Ut fra Fiskeridirektoratets ukestatistikk i 2019 ser vi at det samme gjentar seg i år uten at noen trekker i bremsen.

At det ikke skjedde en refordeling av seikvotene på tvers av lengdegrensene i 2018 og at stor kyst fikk anledning til å fortsette sitt overfiske ut året er en praksis som Hammerfest Fiskarlag reagerer på. Dette åpner for at enkelte grupper bare kan ta seg til rette og det med godkjennelse fra Fiskarlaget sentralt, de som nettopp skulle hjelpe fiskerne å passe på at slikt ikke kunne skje.

Så var det levendefangst bonusen

Selv om Norges Fiskarlag ikke er noen tilhenger av ordningen med levendefangstbonusen på torsk så er det allikevel en ordning som er etablert. Årsaken til at Hammerfest Fiskarlag ønsker en todeling av bonusavsetningen er å både kunne ivareta den mindre flåtegruppen og for å unngå ett «kappfiske» så lenge denne ordningen eksisterer. Stor kyst har mye selvsagt større fangstkapasitet enn den mindre flåten og tidligere år og ut 2018 stod de for godt over 90 % av levendefangsten.

Overskridelse av torskekvotene i åpen gruppe

Vi er glad for at Fiskarlaget også forsøket å få klarhet i regnskapet for avsetningen for 2019. På samme måte som Fiskarlaget håper også vi at man snart får innsyn i dette. Vi er nå kommet til 1 juni 2019 og har ennå ikke sett noe regnskap på dette, noe som bekymrer oss.