Fiskeriminister Harald T. Nesvik

Så er vi enige om en ting. Useriøse fisketurister skal stoppes. Jeg er helt enig at det er åpenbart en utfordring når utlendinger kommer til Norge med mål om å ta mest mulig fisk ut av landet. Slike såkalte turistfiskere er ikke det vi trenger. Dette er økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og ødelegger for den seriøse delen av turistfiskenæringen.

Derfor vil jeg invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår.

Nye regler

Så har denne regjeringen innført flere nye regler for turistfiskevirksomhetene. Tidligere hadde vi i mindre grad oversikt over denne type virksomhet og ressursuttaket som fulgte med. Vi har innført en registreringsordning for turistfiskeanlegg, og en fangstrapporteringsordning for disse virksomhetene. Utførselskvoten ble endret til 20 kg for gjester ved registrerte bedrifter, og 10 kg utførselskvote for alle andre. Ordningen med troféfisk ble fjernet, og utførselskvoten ble endret fra 24 timer til 7 dager.

Riksadvokaten besluttet i vår også som kjent å øke bøtesatsene ved ulovlig utførsel av fisk. Satsene ble doblet. Minstesatsen er nå 8000 kroner, deretter 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Vi må utnytte hele fisken

Også jeg blir svært opprørt når jeg hører om turister som kun tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten på havet eller i søpla. Turistfiskenæringen har et tydelig medansvar å bidra til holdningsskapende informasjonsarbeid til sine gjester om norske forhold, regler og forventninger.

Havforskningsinstituttet jobber nå også med et større kartleggingsarbeid av ressursuttaket fra fritidsfiske. I første omgang rettes innsatsen inn mot Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge. Prosjektet ble igangsatt i begynnelsen av 2017. Resultatene ventes i løpet av året.

Turistfiskenæringen begynner å bli ei stor næring med over tusen registrerte aktører. Det gir fantastiske muligheter til verdiskapning langs kysten. Her som i fiskerinæringen er det de få som driver cowboyvirksomhet som ødelegger for de seriøse. Det er de vi må stoppe.

Jeg er uansett åpen for å vurdere alle gode og gjennomførbare forslag til tiltak som vil være med å styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket.