innspill

Likevel, i vedtak nr 1 lure æ litt på om det er i Senja-regionen eller Øst Finnmark Senja Ap vil styrke landindustrien? For industribedriftene på Senja er saltfiskproduksjon en bærebjelke, konsekvensen av Senja APs vedtak er at man slår beinan under bærebjelken til eksisterende industri, da det i andre halvår er minimalt med torsk i vår region, og båter som ønsker å fiske torsk naturlig nok går til Øst-Finnmark for å få opp denne. Ved å styrke ferskfiskordningen slik man her gir uttrykk for, så flytter man også arbeidsplasser ut av regionen.

Det er lite som landes fra Troms og sørover i andre halvår pga ferskfiskbonus.

Det er avsatt 15279 tonn til denne ordningen i lukket gruppe og det er få av de 1700 båtene i lukket gruppe som benytter seg av ordningen.

Denne ordningen burde vært avviklet eller 10-15 % bonus gjennom hele perioden slik at også andre regioner enn Øst-Finnmark får anledning til å benytte seg av ordningen. Slik ordningen er utformet nå, med høy prosentsats for å serve filetindustrien i Øst Finnmark med den konsekvens at kvoten er oppfisket medio november - så stopper også et lukrativt seifiske på senhøsten utenfor Senja opp, da man ikke unngår å få 200-300 kg torsk også i fangsten - og dermed må legge båten i kai fordi bonusordningen er fisket opp på Finnmark. En kvoteflex på fartøynivå vil være et bedre alternativ, der hver enkelt båt tar stilling til eget fiske, uten å risikere å miste kvote dersom høstfisket slår feil.

Da kunne fartøy gjemme fisk til andre halvår uten risiko og industrien langs hele kysten kunne dra nytte av fisken.

Så til punkt 3 Levendelagring av torsk

Et fiske som et fåtall båter kan delta i.

Bonusen i dette fiske var en hjelp i oppstartsfasen og skulle trappes ned på sikt. Dersom denne type fiskeri etter hvert ikke viser seg økonomisk forsvarlig på selvstendig grunnlag, bør man ikke legge opp til å subsidiere en liten del av næringen, på bekostning av resten. Det er avsatt 2500 tonn til denne ordningen i år og bør avsluttes innen 3 år.

Tror at disse såkalte gode ordninger på nesten 20000 tonn i liten grad kommer industrien og de fleste fiskere fra Ålesund til Tromsø til gode.