Innspill: Jan Fredriksen, styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag

Det vises til Per Roger Viktens utmeldelse av Norges Fiskarlag. Utmeldelsen er grunngitt i media. Nordland Fylkes Fiskarlag tar denne til orientering. Det er selvsagt fritt frem for den enkelte om han/hun vil være medlem i Norges Fiskarlag. Grunnlaget for utmeldelsen er imidlertid syltynt. En må forvente av en person som har bak seg et langt medlemskap i Norges Fiskarlag, og som også lenge har vært i tillitsmannssjiktet, hadde en bedre forståelse for organisasjonsarbeid.

Kjernen i den striden som har vokst frem innad i Nordland Fylkes Fiskarlag, og som Fiskarlaget Nord har vært pådriver for dreier seg om på hvilket tidspunkt en skal gjenoppta eventuelle forhandlinger med Fiskarlaget Nord (og Fiskarlaget Midt-Norge) om sammenslåing til ett større Nord-Norges Fiskarlag. Spørsmålet frem til vårt siste styremøte den 14. mars var om styret skulle vedta at forhandlingene skal starte nå i vinter og være sluttført frem mot et årsmøte i september, eller om en skulle bruke tiden frem mot årsmøtet i september med å høre hva lokallaga mener om slike forhandlinger og så fatte en beslutning på årsmøtet?

På den nevnte styremøtet ble det vedtatt at dersom de fremsatte kravene om ekstraordinært årsmøte frafalles vil styret sette i gang et arbeid med sikte på oppstart av forhandlinger med Fiskarlaget Midt-Norge og Fiskarlaget Nord. I denne forbindelse uttalte styret også at en skulle nedsette et utvalg som får i oppgave å forhandle med Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge om en sammenslåing til ett større medlemslag i Norges Fiskarlag. Styret legger også til grunn at utvalgets leder skal hentes eksternt og utpekes av Fiskarlaget Nord, Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag i fellesskap.

Videre het det i vedtaket at Styret ser positivt på at slike forhandlinger gjennomføres og legger til grunn at rammene for forhandlingene legges av styret med bakgrunn i innspill fra en konferanse der lokallagslederne deltar. Det forutsettes at resultatet av disse forhandlingene forelegges høstens årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Styret uttalte også at en ville invitere lokallagslederne til et møte for å få råd om både sammensetning av utvalget samt hvilke premisser som skal legges til grunn for forhandlingene.

For å ta med litt om bakgrunnen for saken nevnes at årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag i 2018 ba styret om å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om sammenslåing. Det ble avholdt flere møter der også Fiskarlaget Midt-Norge deltok, men på grunn av uenighet bl. a om prosesser ble det brudd i forhandlingene i desember 2018. I januar 2019 vedtok styret i Fiskarlaget Nord at de avsluttet forhandlingene. Saken ble rapportert tilbake til årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag i september 2019 gjennom styrelederens åpningstale og gjennom årsmeldingen. Selv om et par av årsmøteutsendingene stilte kritiske spørsmål rundt prosessen så kan en ikke tolke årsmøtet på annet vis enn at orienteringene ble tatt til etterretning. Det nevnes også at Fiskarlaget Nord på sitt årsmøte i 2020 vedtok å melde laget ut av Norges Fiskarlag.

Nordland Fylkes Fiskarlag er selvsagt svært opptatt av at en skal ha en så slagkraftig organisasjon for kystfiskerne som mulig. Også det å utnytte de samlede ressursene på en best mulig måte er viktig. Etter at forhandlingene med Fiskarlaget Nord brøt sammen så har Nordland Fylkes Fiskarlag gjort gjentatte forsøk på å få til et samarbeid med Fiskarlaget Nord om fiskeripolitiske saker, bl. a gjennom Samarbeidsrådet Nord. Alle slike forsøk har Fiskarlaget Nord beklageligvis avvist.

Det er mange av medlemmene i Nordland Fylkes Fiskarlag som mener at Fiskebåt har for stor makt innad i Norges Fiskarlag. Nå er det slik at Landsmøtet består av 69 representanter der Fiskebåt har 17 representanter, mens de øvrige er fordelt mellom Samarbeidsrådet Nord og Samarbeidsrådet Sør.

I Landsstyret er det 14 medlemmer der Fiskebåt har fire, mens de øvrige er fordelt med seks fra Samarbeidsrådet Nord og fire fra Samarbeidsrådet Sør.

Samlet betyr dette at fylkesfiskarlaga som i all hovedsak organiserer kystfiskeflåten har makta i hele Norges Fiskarlag hvis en ønsker å bruke den. Hva er så problemet? Sannsynligvis kan det summeres opp med at vi har en langstrakt kyst der det også internt i kystfiskeflåten er ulike oppfatninger i fiskeripolitiske saker. I så måte har landsstyret i Norges Fiskarlag vært et verksted der de ulike synspunktene i årtier har vært sydd sammen til en felles uttalelse. Det er verd å legge merke til at nær alle vedtak som gjøres i Norges Fiskarlag er enstemmige.

Hvordan blir så maktfordelingen i Norges Fiskarlag ved en etablering av et Nord-Norges Fiskarlag? Får vi mer makt? Svaret på det er nei. Den blir den samme maktfordelingen med dagens organisasjonsstruktur slik at denne i så fall må endres. Dersom de som står så hardt på at vi skal ha en sammenslåing mener at et Nord-Norges Fiskarlag skal få større innflytelse enn det en til sammen har i dag så betyr det at en må jobbe på siden av Norges Fiskarlag. Ergo betyr det at en ikke lenger vil ha et Norges Fiskarlag for det vil ikke være mulig å være medlemslag i Norges Fiskarlag og samtidig skulle fremføre sine egne synspunkter overfor myndigheter, politikere m.v. Da splitter man altså opp fiskerne i enda flere grupperinger enn i dag i stedet for å samle dem i en organisasjon som kan vise muskler i forhold til ulike myndigheter og beslutningstakere.

Vikten trekker generalsekretær i Norges Fiskarlag inn i sin begrunnelse for å avslutte medlemskapet sitt i Norges Fiskarlag. Det er rett at generalsekretæren etter samtaler med Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag kontaktet lokallagslederne for å drøfte med dem en løsning som gikk på at lokallaga kunne droppe kravet om et ekstraordinært årsmøte dersom styret vedtok å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Midt-Norge og Fiskarlaget Nord. Tilbakemeldingen fra generalsekretæren tydet på at det blant lokallaga, med ett unntak var enighet om at en kunne gjøre det slik. Det var også det styret forholdt seg til da en gikk inn for denne modellen.

Per Roger Vikten. Foto: Erik Jenssen/Arkiv

Når Per Roger Vikten mener at en både skal igangsette forhandlinger, og avholde et ekstraordinært årsmøte så vil dette være uoverkommelige oppgaver å gjennomføre samtidig. Når den samme Vikten skriver at det siste vedtaket fra styret kun er en trenering av saken stiller jeg meg spørrende til det. Det styret har gjort er jo nettopp det å følge opp de kravene som er kommet om at en så snart som mulig må komme i en forhandlingsposisjon.

I fortsettelsen av dette så har også styret uttrykt at Når lokallagene mener at det ikke lenger er nødvendig med et ekstraordinært årsmøte ved opprettelsen av et utvalg som skal forhandle med Fiskarlaget Midt-Norge og Fiskarlaget Nord så legger styret også til grunn at den fremsatte mistilliten fra lokallaga er trukket tilbake. Det tar styrets medlemmer til etterretning og velger derfor å fortsette sitt arbeide innenfor styret.

Det er altså ikke slik som Vikten skriver at styret har konkludert. Det rette er at styret har trukket en slutning om at når de fem lokallagene får det som de vil så må grunnlaget for mistillit være borte. Hvis så ikke er tilfelle må disse lagene tilkjennegi hvilke andre grunner som finnes for mistilliten. Hvilke innspill er kommet fra de fem lokallaga som ikke er behandlet på en tilfredsstillende måte av styret i NFF?

Nordland Fylkes Fiskarlag har havnet i en sørgelig situasjon der det meste av fokus og ressurser har gått med til å drøfte det interne livet i fiskarlaget i stedet for å arbeide med fiskeripolitiske saker. Dette er prosesser drevet av et fåtall personer internt i laget, og med Fiskarlaget Nord som en aktiv pådriver. Spesielt dette siste er svært beklagelig, og jeg klarer rett og slett ikke å se hvordan hendelsene den siste tiden kan legges til side dersom, eller når det skulle bli forhandlinger om en sammenslåing. Det er i alle fall et fryktelig dårlig utgangspunkt uansett hvem en måtte sende til forhandlingsbordet.