Innspill: Tor Husjord, daglig leder Maritimt Forum Nord

6.400 norske sjøfolk i havbruksnæringen. Hvem har vært klar over det?

Dette tallet er hentet fra en rapport som Menon Economics har utført på oppdrag fra Sjømat Norge og Maritimt Forum Nord, og dokumenterer at den maritime havbruksvirksomheten er i ferd med å bli en stor næring.

Menon Economics-rapporten viser til at de 6.400 norske sjøfolkene i havbruksflåten er fordelt på 1.700 ansatte i brønnbåtflåten, 2.200 på servicefartøyer og andre spesialiserte havbruksfartøy, samt 2.500 på røkterbåter.

Kriteriet for å bli registrert som «sjømann» er at vedkommende har et maritimt fagsertifikat. Til sammen arbeider i dag mellom 1/3 og ¼ av alle norske sjøfolk om bord på fartøyer som har havbruksselskapene som sine kunder. Menon Economics påpeker at denne utviklingen i hovedsak er skjedd i løpet av de siste 5-10 årene, og at denne veksten ventes å fortsette i årene som kommer.

Menon Economics legger vekt på at den raske veksten i antall sjøfolk er et resultat av de økte krav til maritim teknologi og kompetanse innen havbruksnæringen. Dette er en utvikling som ifølge Menon er drevet av:

- Behov for effektivisering av produksjonen.

- Ønsket om å produsere fisk på mer krevende lokasjoner.

- Strengere miljø- og velferdskrav.

- Økende krav til maritim kompetanse som har medført at Sjøfartsdirektoratet i 2020 innførte nye krav til kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Havbruksselskapene venter selv at den maritime veksten i havbruksvirksomheten vil fortsette og at de fleste sjøfolkene vil komme fra Nord-Norge. Den største utfordringen er mangel på kvalifiserte sjøfolk.

Det er i denne sammenheng grunn til å merke seg at den økte etterspørselen etter sjøfolk ikke bare dreier seg om arbeidsplasser, men er også en konsekvens av økte krav til utdanning og kompetanse fra myndighetenes side. Det betyr at økt rekruttering må kombineres med en betydelig økning i utdanningstilbudet.

Vi har konstatert at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har engasjert seg i lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk. Det er vi enig i. Men han bør også engasjere seg i arbeidet med å skaffe sjøfolk et utdanningstilbud som innfrir de kvalifikasjonskravene som stilles til sjøfolk både i den maritime næringen og i havbruksnæringen.

Det største problemet er ikke manglende interesse for sjømannsyrket blant ungdom. Det største problemet er, slik Maritimt Forum Nord opplever det, at heller ikke den nye regjeringen har oppdaget at havbruksnæringen nå etterspør et stort og økende antall kvalifiserte norske sjøfolk.

Maritimt Forum Nord planlegger sammen med næringen en rekrutterings- og utdanningskampanje. Men for å lykkes er vi avhengig av at myndighetene følger opp med å legge til rette for flere relevante utdanningstilbud.

Det er mye som tyder på at brorparten av veksten innenfor del av havbruk vil skje i Nord Norge. Arealtilgangen er en vesentlig årsak til dette.