Innspill

Utviklingen og prioriteringen av samferdsel i den nordligste regionen er viktig for hele landet. Vi forventer at NTP som legges frem senere i mars, faller i vår favør, skriver fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nasjonal transportplan (NTP) må sees i direkte sammenheng med hvilken utvikling vi vil ha Troms og Finnmark i fremtiden, da de prioriteringene som gjøres i dag skaper det vi sitter igjen med i morgen. Bærekraftig samfunnsutvikling, regional næringsutvikling og et forutsigbart transportsystem er treenigheten som sammen vil drive området framover.

Troms og Finnmark skal være mulighetenes og fremtidens fylke, og våre byer, distrikt og lokalsamfunn er avgjørende for Norges verdiskaping og suverenitetshevdelse i nord. NTP må derfor sees i direkte sammenheng med den helhetlige samfunnsutviklingen.  Dette innebærer at NTP, som den første, sentrale anledningen å realisere meldt nordområdepolitikk, må anses å være et viktig verktøy også for nærings-, distrikts- og regionalpolitikken der sentrale mål er samfunnsbygging, attraktive lokalsamfunn og bosetting med forsyningssikkerhet og verdiskaping i hele landet. Med bakgrunn i dette må staten kjenne sin besøkelsestid og investere i Troms og Finnmark.

For fisk, folk og framtid i nord

 Vår verdiskapning skjer i stor grad på kysten, og er grunnlaget for vår «kyst til marked»-strategi. I «Kyst til marked» transporteres sjømat som regel fra en fiskerihavn til en fylkesvei, og igjen over til en riksvei.

Derfor er det nødvendig med en særskilt NTP-ramme for å redusere etterslepet og fjerne tiltak med høy skredfaktor på utsatte fylkesveger med stor eksportverdi. Transportinfrastrukturen må henge sammen og sikre en sikker og effektiv samfunnssikkerhet og logistikkflyt. Vi ønsker at Regjeringen i større grad, gjennom NTP prosessen, ser helheten i transportsystemet, uavhengig av eierskap.

Troms og Finnmark vil ha sikre samferdselsmidler for bedre å kunne tilrettelegge for næringsutvikling og til å sikre god produksjon med mulighet for vekst og eksport av varer og verdier av nasjonal og internasjonal betydning. Målet er en bærekraftig «Kyst til marked»- strategi for å øke kvaliteten på infrastruktur og transportløsninger for eksporten av spesielt sjømat.

Nå er det Troms og Finnmarks tur

Vi krever en nordområdepolitikk i NTP som sikrer at de høyest rangerte prosjektene i fylkets viktigste realiseres i 2022-27 , og tilrettelegger for økt verdiskapning.

Vi kan ikke akseptere en NTP uten flere store investeringsprosjekt i vårt fylke. Det handler om å prioritere for det Troms og Finnmark vi vil ha fremover, og der investeringer infrastruktur, som det tydelig fremgår av Nordområdemeldingen, må prioriteres, måles og baseres på andre faktorer enn ren samfunnsøkonomisk nytte. Det er vår tur nå!