Innspill

Når lederen Kjell Ingebrigtsen peker på at Norges Fiskarlag har samlet næringen og tatt vare på alle flåtegrupper siden 1926, er det bra. I sin tid ble Norges Fiskarlag dannet som en organisasjon for fiskere som også skulle verne mot datidens kapitalkrefter, bla. nessekongene.

Når styreleder Roger Hansen, på vegne av Fiskarlaget Nord varsler om temaer som bør løftes opp til debatt og vurdering bør man lytte, ikke avfeie, irettesette og sjikanere varsleren. Spesielt Fiskebåt, medlemsorganisasjonen for mange av de største og mest kapitalsterke kvoteeierne i Norge har vært ivrige på å irettesette styrelederen i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.

Hammerfest Fiskarlag vil berømme styret i Fiskarlaget Nord og spesielt styreleder Roger Hansen for at de tydelig og uredd adresserer viktige temaer, spesielt for de mindre flåtegruppene. At ledelsen i Fiskebåt avfeier utspill om å se på ressursfordelingen som useriøst og uvitende for stå for deres egen regning. Hammerfest Fiskarlag støtter Fiskarlaget Nord i at det ennå er uklarheter i kvoteregnskapet, også når det gjelder hyse og sei, til tross for en grundig gjennomgang av Fiskeridirektoratet. Derfor er vi også enige om at en nærmere gjennomgang av ressursfordelingen kan bidra til et omforent kvoteregnskap. Man bør også revidere deler av regelverket som f.eks. gir mange av de mest kapitalsterke i næringen mulighet til å øke kvotegrunnlaget sitt langt over vedtatte kvotetak.

Vi forventer at Norges Fiskarlag tar disse temaene på alvor og at representantene for de mindre fartøygruppene også blir hørt.