Du leser en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Dette er Motvind Norge kritisk til.

GoliatVind er et forslag om å bygge et vindkraftanlegg i havet utenfor Troms. GoliatVind ønsker å installere fem store vindturbiner, hver med en høyde på opptil 300 meter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert 20 områder i havet utenfor Norge som potensielle steder for å bygge havvindparker. NVEs plan er å gjøre grundige undersøkelser av disse områdene for å vurdere konsekvensene, som for eksempel hvordan de kan påvirke natur, arealkonflikter og lokalsamfunn.  GoliatVind-prosjektet ligger utenfor disse foreslåtte områdene.

Motvind Norge er svært bekymret for at OEDs støtte til GoliatVind ignorerer viktige trinn i planleggingsprosessen. Disse trinnene inkluderer blant annet nasjonal arealkartlegging, konsekvensutredninger med offentlig høring før arealtildeling og undervannskartlegging av området. Ved å hoppe over disse trinnene, frykter vi at viktige miljømessige og sosiale konsekvenser ikke blir vurdert.

Havvindparker vil påvirke fiskerinæringen ved at store områder av havet blir utilgjengelige for fiske på grunn av vindturbinene. Det er også bekymringer rundt hvordan disse anleggene kan påvirke det biologiske mangfoldet, sårbare naturområder i havet og gi fugledød.

Får GoliatVind lov til å sette opp fem vindturbiner på denne hurtigmåten frykter vi at andre aktører vil gjøre det på samme vis etter dem.

Vi kan i praksis miste kontrollen på utvikling av vindkraft til havs i Norge

Havenergiloven i Norge setter regler for hvordan man kan utvikle energiprosjekter i havet. Denne loven sier at man bare kan gjøre unntak fra de vanlige reglene i spesielle tilfeller, som for eksempel for tidsbegrensede pilotprosjekter. Men GoliatVind-prosjektet er verken et midlertidig pilotprosjekt eller en liten installasjon. Det er et stort, fullskala anlegg som planlegges å vare i 25-30 år. Dette strider klart mot lovens intensjon.

Saken om GoliatVind viser hvor viktig det er å være på hugget når spørsmål om behov for mer energi skal balanseres med miljøhensyn og lokalbefolkningens interesser. Det er også et viktig moment om det er greit at store selskaper bare kan hoppe bukk over strenge lover og regelverk når det kommer til utvikling av nye energikilder.

Motvind Norge frykter konsekvensene av GoliatVind og sier klart nei.