Innspill

Spesielt for oss i nord, med det nære forholdet til Russland som bakteppe, er det vesentlig at forsvaret innrettes på et vis som er faglig sammenhengende, tilstedeværende og samtidig bidrar til avspenning. Her ligger det selvsagt komplekse dilemmaer. Det er betryggende at det grunnarbeidet tidligere Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen la frem med sitt forslag til ny langtidsplan (LTP), nå overtas av Kristoffersen. Når så Regjeringens fulgte opp med et forslag som var alt for lite konkret, og med en innretning som ikke svarte til forventningene fra hverken Storting eller den nordlige landsdelen, så grep Stortinget inn. Det er betryggende, og gir sterkere retning for det videre arbeid.

Den nye forsvarssjefen har startet med å sende tydelige signaler om at han vil ha flere av forsvarets ledelse til å flytte nordover. Dette er musikk i mine ører, og helt samsvarende med de innspill regionen har sendt inn i det pågående langtidsplan-arbeidet.

I desember orienterte daværende sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen, fylkestinget i gamle Troms fylkeskommune om rammene rundt det fagmilitære rådet. Fylkestinget fikk en engasjert og god orientering om hvordan dette rådet var bygget opp, og hvilke utfordringer man søkte å belyse og besvare. Den gangen var det særlig tidsrammen som bekymret den nåværende forsvarssjefen. Opptrappingen kom for sakte og investeringene var for langt fremme. Disse bekymringene synes jeg er blitt forverret etter at Regjeringen la frem sitt forslag til langtidsplan, og er en av de vesentligste årsaker til at den ble sendt i retur.

Forsvarsforum Nord (FFN) består av forsvarskommunene i Troms og Finnmark, nordre delen av Nordland fylke, Troms og Finnmark fylkeskommune, samt relevante regionråd. FFN spenner dermed over forsvarets kjerneområde i Norges grense mot Russland, samt sentral infrastruktur for mottak av allierte forsterkninger i tilfelle konflikt. I arbeidet med langtidsplanen har FFN vært tydelige på at regionen forventet det alternativet som svarte til sikkerhetssituasjonen alternativ A. Regjeringens forslag var det forsvarsmessig svakeste av alternativene forsvarssjefen la frem. Vi har derfor forventninger til at planen skal komme tilbake med en mer ambisiøs målsetting enn den som opprinnelig ble sendt Stortinget.

FFN har i våre innspill til planen prioritert nye stridsvogner, helikoptre til hæren og en ytterligere utvikling av samspillet mellom regionale myndigheter, Forsvaret og næringslivet. Forumet har også bedt om to utredninger. Den første peker på kystdomenet som utilstrekkelig belyst i forslaget til ny LTP. Det andre vi ber om er at man setter i gang en utredning om den regionale kapasiteten til å understøtte en større militær operasjon. Det siste vil vise hvordan landsdelens infrastruktur, næringsliv og tjenesteproduksjon sammen kan understøtte Forsvaret. En vesentlig del av dette vil være å avklare i hvor stor grad et fragmentert og kapitalfattig næringsliv kan bistå med det Forsvaret trenger, uten at dette går ut over øvrig befolknings behov. Vi håper dette finnes igjen når Stortinget mottar det nye forslaget til Langtidsplan. I den anledning vil jeg også vise til vårt felles innspill til Stortinget «Troverdig Styrke» som finnes digitalt på fylkeskommunens hjemmeside.

Kristoffersen har etterlatt et meget solid inntrykk og overtar stafettpinnen i en tid der Forsvaret igjen er i vinden. For vår del er det vesentlig at regionen, Forsvaret, kommunene og Stortinget spiller på lag slik at vi sammen kan snu trendene med fraflytting og avfolkning. Kristoffersens innledende merknader synes å legge en slik forståelse til grunn. Det er gledelige signaler.

Troms og Finnmark fylkeskommune står beredt, sammen med Forsvarsforum Nord, til å ta imot generalen, og ser frem til å videreføre samarbeidet mellom Forsvaret og Norges strategisk viktigste region.