Innspill

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 1.mars diskutert situasjon knyttet til sertifisering av norsk fisk. Norge står blant annet i fare for å miste godkjenningen fra Marine Stewardship Council (MSC) for torsk 26.april 2021, skriver daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Utfordringene knyttet til miljøsertifisering av torsk henger sammen med vurderinger av situasjon for kysttorsken. Miljømerket MSC spiller en sentral rolle i forhold til markedsadgang for norsk fisk.

Intensivering av arbeidet med å opprettholde miljøgodkjenningen - MSC

Styret i Fiskarlaget Nord ser et behov for at arbeidet med opprettholdelse av miljøgodkjenningen for all torsk fanget innenfor 12 nm intensiveres. Næringen må i samarbeid med ICES se på muligheten for å opprettholde MSC-godkjenningen i alle fall nord for 67-graden. Å miste godkjenningen innenfor 12 nm vil kunne ramme kystflåten direkte økonomisk. En delt løsning utenfor/innenfor 12 nm vil være komplisert og vanskelig å etterleve, og vil skape et uheldig skille mellom kyst- og havflåte.

Når det pekes på 67 graden så er dette med bakgrunn i Havforskningsinstituttets anbefaling til gjenoppbyggingsplan for kysttorsk, der det er vist til muligheten som ligger i å gjøre et skille for håndtering av kysttorsk ved 67 graden.

Styret i Nord ser nødvendigheten av å prioritere ressurser på arbeidet med MSC-godkjenning av torsk, og har bedt om tettere dialog med fiskarlaget om tema.

Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM)

Styret har også vurdert situasjon knyttet til sertifisering av norsk fisk i et mer utvidet perspektiv. Marianne Svorken fra Nofima har orientert om status i arbeidet med å etablere miljømerket Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM), på siden av MSC.

Fiskarlaget Nord mener at Norges Fiskarlag sammen med industrien må intensivere arbeidet med å få på plass det nye miljømerket NRFM. Det vises her til det arbeidet som allerede er utført av NOFIMA. Dette arbeidet må intensiveres og sluttføres.