Polarforskningen bør vise spesiell oppmerksomhet mot fiske og fangst. I havområdene rundt Svalbard er fiske og fangst eneste norske økonomiske aktivitet, skriver Fiskebåt i et høringssvar om hva som bør prioriteres innen polarforskningen framover.

Norsk suverenitet

I høringssvaret viser Fiskebåt til at norsk suverenitet i nord er utfordret. EU-fartøy har utfordret snøkrabbereguleringene som er satt av Norge. Reguleringene innebærer et forbud mot at utlendinger kan fiske snøkrabbe på norsk sokkel.

– Russland har systematisk vist manglende respekt for norske regler i fiske i Svalbardsonen. De melder verken inn- eller utseiling og har en rekke reservasjoner mot det norske regelverket, skriver Fiskebåt.

Kulldriften i Svea er historie på Svalbard. Nå er det fiske, fangst og turisme som gjelder. Arkivfoto: Rune Kr. Ellingsen

Global oppvarming

Fiskebåt viser til at global oppvarming kan føre til at viktige fiskebestander endrer utbredelse. Derfor er det viktig å forske mer på både biologiske konsekvenser av global oppvarming, men også på mulige geopolitiske utfordringer ved oppvarming i Arktis, mener Fiskebåt.

Også reiselivet bør følges tettere.

– De siste årene har det vært en betydelig økning i anløp av turistskip på Svalbard.

For tiden er det to redningshelikopter stasjonert i Longyearbyen.

– Til tross for relativt god beredskap, vil denne bli satt på prøve dersom det oppstår hendelser med større passasjerskip. Det eneste realistiske vil være at større skip i all hovedsak må være i stand til å berge seg selv. Fiskebåt mener derfor at en må forske på hvordan en kan hindre større hendelser med skip i polare farvann, herunder utvikling av redningsutstyr tilpasset klima, heter det i høringssvaret.

Nasjonalparker

Store deler av Svalbard er vernet gjennom opprettelse av nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater. I forbindelse med utvidelsen av Svalbards territorialfarvann fra 4 til 12 nautiske mil, ble også grensene for nasjonalparker og naturreservater endret. Resultatet er at omlag 20.000 km2 hav er vernet på Svalbard.

– Fiskebåt mener en del av strategien for norsk polarforskning må være å bidra til norsk næringsvirksomhet i polare strøk. Fiskebåt mener polarforskning må kunne bidra til en rimelig avveining mellom bruk og vern, basert på vitenskapelige kriterier.