INNSPILL: Elisabeth Anethe Olsen, Rødt sammen med Steigen og Hamarøy Fiskerlag og Roar Fredriksen, rekefisker, Narvik

Hvis ikke det er politikk å avsette arealer til både nærings og friluftsinteresser, hva er det da?

Elisabeth Anethe Olsen

Gjennom vedtatt planprogram har styringsgruppen for Kystsoneplanen for Narvik, Hamarøy og Evenes fullmakt til å gjennomføre en offentlig høring av planforslag på kommunenes vegne. Hamarøy kommune har den 24.06.21 anmodet om utvidelse med ca. tre måneder. I styringsgruppa for den interkommunale kystsoneplanen, ble det den 30.06.21 fremmet forslag om utsettelse av offentlig høring. Forslaget falt med marginalt flertall og det blir ikke gitt adgang for Hamarøy kommune til å kvalitetssikre ivaretakelse av interessene til både innbyggere, næringsutøvere og andre brukere. Fiskere blir ikke hørt.

Støtte til fiskarlaget sitt syn.

Den interkommunale kystsoneplanen for Narvik, Hamarøy og Evenes skal legge premissene for bruken av sjøarealene for mange år fremover. Det er helt avgjørende at planen bygger på et grundig kunnskapsgrunnlag og bred involvering slik at kommunene gjennom den interkommunale planen kan legge til rette for en best mulig sameksistens mellom fiskeri, oppdrett og andre næringer, skriver Nordland Fylkes Fiskarlag i uttalelse ved oppstart av planprosessen i 2019.

Det følger av plan- og bygningsloven (PBL) § 9-1 Interkommunalt plansamarbeid at to eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Planlegging på tvers av kommunegrensene gir muligheter for å se større områder i sammenheng og legger til rette for å ivareta en helhetlig planlegging i større grad. Spesielt for forvaltning av Ofotfjorden er at deler er i Lødingen kommune, som reguleres gjennom interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og deler er i Tjeldsund kommune, som ikke lengre er en del av Nordland, og har planverk regulert gjennom Kystplan II Midt- og Sør-Troms.

Det ble avholdt to møter i innspillsgruppen for akvakultur/fiskeri, henholdsvis 3.9.19 og 7.10.2019. På siste møtet deltok to fiskere fra Narvik kommune, administrasjonen i NFF og representanter fra havbruksnæringa, i tillegg til Fiskeridirektoratet og Futurum/Narvik kommune. Havbruksnæringa presenterte blant annet konkrete forslag til nye områder for akvakultur. Alle forslagene fra havbruksnæringa til områder for akvakultur og som ble drøftet i gruppa var lokalisert i indre deler av Ofotfjorden. Fiskerne tegnet inn i kart fiskeplassene de kjenner til dette samme område i Ofotfjorden. I mars 2021 var det et statusmøte og ikke et innspillsmøte, der det ikke ble gitt mulighet til innspill eller merknader. Det har også ikke vært arrangert møter på tvers av innspillsgruppene, en svakhet.

En politikers fremste oppgave er å gjøre kunnskapsbaserte beslutninger. Er det riktig å legge en plan hvor berørte parter ikke har blitt gitt god adgang til å medvirke ut for offentlig høring?

Beslutningsgrunnlaget er ufullstendig

Det foregår betydelig fløytlinefisket i Ofotfjorden, og ifølge Fiskeridirektoratet er det 8-12 fartøy som deltar i dette fisket. Dette er et viktig og omfattende kommersielt fiske. Ofotfjorden er en utstrakt fjord hvor det drives et omfattende fiskeri, også av fiskere fra andre kommuner enn de som har blitt involvert i plansamarbeidet av Narvik kommune.

Nordland Fylkes Fiskarlag støttes av undertegnede i sitt syn, at det er helt nødvendig å få kartlagt områdene som benyttes til fløytlinefiske for å kunne utrede konsekvensene av forslagene til nye akvakulturlokaliteter for fiskerinæringen tilstrekkelig. Fiskarlaget har helt rett i sine innvendinger.

Hva har den interkommunale kystsoneplanen blitt? Kystsoneplanen som legges for offentlig høring fremstår i realiteten som en sektorplan for oppdrett. Planen som den foreligger er en gedigen fiasko. Narvik kommune har hatt 100% av regien og leverer under pari. Det som skulle bli en interkommunal kystsoneplan blir til en udemokratisk plan for vekst i havbruksnæringa

Kun fire arbeidsdager til å gjennomgå planforslag, bestemmelser og tilhørende konsekvensutredninger.

Den 28. mai 2021 fikk Hamarøy kommune tilsendt fremdriftsplan for arbeidet med kystsoneplanen. Her legges det opp til at Hamarøy kommune skal avgi administrativt innspill til planforslaget allerede 21. juni. Kommunen mottok et foreløpig utkast til planforslag med bestemmelser den 16. juni kl. 06.33. Dette gir kun fire arbeidsdager til å gjennomgå planforslag, bestemmelser og tilhørende konsekvensutredninger. Hamarøy kommune orienterer da at det er behov for betydelig mer tid for faglig gjennomgang og forankring av planforslaget enn det er lagt opp til av Narvik kommune. Erfaringer viser at det er behov for omkring tre måneder til kommunal behandling av et planforslag av dette omfanget, for å sikre en ryddig prosess og forsvarlig saksbehandling.

Er det rimelig at en kommune får bare fire dager til behandling av et planforslag? Kystsoneplanens bestemmelser vil være juridisk bindende for kommunens arealbruk iht. Plan- og bygningsloven, og Hamarøy kommune har uttrykt behov for å gjøre seg kjent med endringene som kystsoneplanen medfører sammenholdt med gjeldende arealplan for området i dag. Eksempelvis er det foreslått et nytt område for akvakultur nær Korsnes som kommunen ikke var kjent med før oversendelse av planforslag så sent som 16. juni, selv om de fikk en pekepinn på at dette kunne komme gjennom konsekvensutredningen som ble mottatt kun noen få dager tidligere. Den planlagte plasseringen på Korsnes er ikke behandlet i Hamarøy kommune. Det er forståelig at de ønsker tid til å gjøre seg kjent med innholdet og at de har behov for utsettelse av arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen.

Marginalt flertall mot utsettelse av offentlig høring

Gjennom vedtatt planprogram har styringsgruppen for Kystsoneplanen fullmakt til å gjennomføre høring av planforslag på kommunenes vegne. Hamarøy kommune uttrykker ved henvendelse den 24.06 at en gjennomføring av høring uten at konsekvensene for kommunen er tilstrekkelig kjent eller har vært vurdert faglig av kommuneadministrasjonen, som skal ivareta interessene både til innbyggere, næringsutøvere og andre brukere av våre farvann er uheldig. Videre anfører kommunedirektøren i Hamarøy et berettiget varsko om at forhastet prosess vil kunne gi utfordringer med å få gjennom et sluttvedtak av Kystsoneplanen i kommunestyret i en senere fase. Hamarøy kommune anmoder derfor om at fristen utvides med ca. tre måneder. Dette ble avvist i styringsgruppen med et marginalt flertall, 60-40 og en dobbeltstemme.