Innspill: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

I Norge har vi lange og gode tradisjoner for sameksistens mellom olje- og gassnæringen og fiskeri. Det skal vi fortsette med nå som vi bygger ut havvind. Mye handler om god dialog.

Nylig presenterte regjeringen Norges nye havvindstrategi. På denne pressekonferansen presenterte regjeringen hvordan vi skal legge til rette for å realisere første fase av havvind. Her ligger det tiltak som vil øke krafttilførselen til Sør-Norge. Regjeringens mål er å legge til rette for at Norge har tilgang på rikelig med fornybar og rimelig kraft, slik at dette også i framtida er et fortrinn for norsk industri og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord har vært gjennom grundige prosesser gjennom mer enn ti år før de ble åpnet for havvind fra 1.1.2021.

Ingen skal fortrenges

Noen er bekymret over hva videre utvikling av havvind vil bety for fisken og fiskerinæringen. Andre mener det er uforsvarlig å åpne ytterligere områder for utbygging av vindkraftverk til havs. Det er tilnærminger jeg ikke kan slutte meg til. Vi trenger både mer matproduksjon fra havet og vi trenger mer kraft fra havet. Men de eksisterende næringene som bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges. Som fiskeri- og havminister vil jeg selvsagt ivareta fiskerinæringens interesser - denne næringen ligger hjertet mitt veldig nært.

Skal ha møter og dialog

Vi skal ha god dialog med fiskerne og de skal involveres i arbeidet. Jeg har sammen med olje- og energiministeren planlagt et møte med Norges Fiskarlag om havvind nå i begynnelsen av mars. Olje- og energidepartementet ga forrige uke Norges vassdrags- og energidirektorat i oppdrag å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs basert på innspill fra en direktoratsgruppe, og å utarbeide forslag til konsekvensutredningsprogram. Dette arbeidet vil ta 9-12 måneder, og fiskerisektoren vil bli grundig konsultert og involvert. Deretter må vi ha en konsekvensutredning før nye områder lyses ut. Vi skal også utvikle næringsplaner for havområdene våre, noe som blir viktige redskap for å sikre enda bedre sameksistens i framtida.

Sameksistens

Norge vil trenge mer fornybar energi framover om vi skal klare det grønne skiftet. Det er etter mitt syn helt avgjørende også for fiskerinæringen at vi bidrar til å stoppe klimaendringene. Da må vi jobbe sammen og eksistere sammen - slik vi har klart så mange ganger før.