Lederen i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kill er ikke fremmed med å bruke store ord, og det gjør han også til gangs i et innlegg i Fiskeribladet og Kyst og fjord 27. april. Flere av påstandene som Kiil kommer med i innlegg mangler rot i virkeligheten og bidrar til å forvirre en viktig debatt. Vi kan jo også spørre oss om det er litt av hensikten?

Kiil påstår at Norges Fiskarlag har åpnet for å overføre fisk fra de små til de store. Dette er selvfølgelig bare tull, og regneeksempelet Kiil bruker er direkte lureri. Epler og pærer kan som kjent ikke sammenlignes i fiskerinæringa heller. Kiil er også svært selektiv i sin behandling av den forrige kvotemeldingen, hvor det riktig nok ble vedtatt at åpen gruppe skulle tas fra toppen som en fast andel. Samtidig ba Stortinget regjeringen om å «sørge for at fordelingen av kvoter mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig».

Norges Fiskarlag har jobbet for sikre en ressursfordeling som ligger så tett på våre landsmøtevedtak som mulig. Kvoteforliket i Næringskomiteen innebærer imidlertid en nokså betydelig økning av kvoteandelen for fartøy under 11 meter i lukket gruppe og åpen gruppe. Dette er andeler som tas fra havfiskeflåten. Kiil har i ulike sammenhenger pekt på at Kvotemeldingen kom med en intensjon om en viss omfordeling, og det har det blitt. Samtidig fungerer vårt parlamentariske system slik at enhver intensjon fra regjeringen må få et flertall på Stortinget for å bli vedtatt.

Etter kaoset som oppstod ved behandlingen av den forrige kvotemeldingen, så var det for Norges Fiskarlag helt åpenbart at det denne gangen var helt avgjørende med et bredt politisk forlik for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for fiskeflåten i årene framover. Dette ser det nå ut til at det vil bli, og det er en stor seier for næringa. Regjeringen har også fått støtte til veldig mange av sine forslag, mens det på enkelte områder naturligvis var nødvendig med forhandlinger og justeringer for å komme fram til enighet. For Norges Fiskarlag har det, i tillegg til målet om et bredt forlik, vært viktig at Fiskarlagets ressursfordelingsvedtak opprettholdes. Omfordelingen som ligger i at åpen gruppe «tas fra toppen» er ikke i tråd med Fiskarlagets vedtak, samtidig ser vi at formuleringen som er forhandlet fram i Næringskomiteen om ubenyttet tredjelandskvote kan bidra til at den reelle ressursfordelingen under gitte betingelser kan bringes litt nærmere våre landsmøtevedtak. Historiske tall viser at det ikke er snakk om noen full «kompensasjon», og hvordan dette vil utvikle seg framover gjenstår å se. Vi registrerer også at Fiskebåt har skissert en mulig øvre grense, og at flere av de sentrale politikerne som forhandlet fram forlik sier tydelig at det ikke er snakk om «alt» eller noen garanti.

Nå er det selvsagt ingen overraskelse at lederen for Kystfiskarlaget kun tenker på sine egne medlemmer. Fiskarlaget favner derimot om alle og vi må ta hensyn til helheten. Derfor er vi også glade for at et bredt flertall i Næringskomiteen har pekt ut en annen kurs enn den Kiil etterlyser, og vi er spent på sluttbehandlingen.