Åpent brev til politiske parti i Alta kommunestyre om DVPL AS sin planlagte vindkraftutbygging på Stjernøya.

På senhøsten 2023 var det mange som satte kaffen i halsen, når lokal media kunne fortelle at firmaet Energy Consult AS, et selskap i Klepp, hadde fremmet planer om omfattende utbygging på Stjernøya og Silda, noe som skulle bli landets største vindkraftanlegg.

I januar i år, ble Loppa kommune informert om at det ikke lengre var Energy Consult AS som var tiltakshaver, men et selskap ved navn DVLP AS. Et nystartet selskap uten ansatte, med samme adresse og eiere, men med formål å utvikle prosjekt for salg.

Loppa kommunestyre behandlet i sitt møte 23.02.24, søknad fra DVLP AS om å åpne planprosess for vindkraft på Stjernøya og Silda. (sak PS 5/2024). Følgende enstemmige vedtak ble fattet: Loppa kommune samtykker ikke til en utredning av mulighetene til utbygging av vindkraft på Silda og Stjernøya.

Berørte bygdelag, beitelag og reinbeitedistrikt i Rognsund, har fulgt med på prosessen i Loppa kommune og har grunn til å anta at utbygger snarlig vil forsøke å få med seg kommunestyrene i Hasvik og Alta, for å starte planprosess for utbygging på Stjernøya.

Brevet inneholdt flere illustrasjoner, dette skal være beregnete støysoner rundt vindmøllene. Foto: ILLUSTRASJON

Det ble derfor tatt initiativ til et folkemøte i Kvalfjord på Stjernøya 01.03.24.

Til tross for at møtet var lagt til en fredag ettermiddag, midt i vinterferien, var det mange som tok turen til møtet og folk møtte fra bygdene på Stjernøya, Seiland og fra fastlandet. Ca 40 personer deltok på møtet, i tillegg til leder for Motvind Finnmark, Tore-Jan Gjerpe.

Leder for Motvind Finnmark ga oss god informasjon om vindkraft generelt og om de planene som foreligger, og ikke minst, avdekket betydelig feilinformasjon. Firmaet DVLP AS har planer om en kraftproduksjon på 1000 MW. De mener da det trengs 100 vindturbiner på Stjernøya til denne produksjonen. Det finnes i dag ikke landbaserte vindturbiner som produserer 10 MW. En produksjon på 1000 MW vil kreve minst 140 vindturbiner.

Vi har fått bistand fra Motvind Finnmark til å visualisere hvordan utbyggingen kan bli, og basert på normene til NVE er det vist hvor støysonene vil ligge. Kartene synliggjør de enorme arealinngrepene prosjektet medfører.

Likevel er ikke alt kommet fram fra utbyggers side… DVLP AS har blant annet ikke synliggjort arealet som kreves til å bygge veier opp til vindturbinanlegget. Stjernøya har et alpint landskap med bratte stigninger, helt opp mot 959 moh. For å lage anleggsveier opp til toppen av øya, vil det bli store arealkrevende inngrep, som vil gjøre uopprettelig skade på en sårbar arktisk natur.

Motvind Finnmark har også bistått oss å foreta en prøveprosjektering av aktuelle veier opp til fjellene. I tillegg kommer terrenginngrepene der de gigantiske vindturbinene skal plasseres. Det er innlysende at disse terrenginngrepene aldri kan fjernes eller at områdene kan revegiteres. En annen ting som ikke nevnes av utbygger, er konsekvensene for folk, dyreliv og natur.

I den kalde årstiden er det rett og slett farlig å bevege seg for nær områdene med vindturbinene. Det dannes is på bladene som kan slenges av når rotorene går rundt. På grunn av iskast er det en sikkerhetssone rundt hver turbin. Sonene varierer i størrelse, men mellom 300-600 meter i diameter er reelt. Dette må tas med når man skal beregne den totale arealbruken.

Skyggekast er også en direkte konsekvens av vindturbiner. Sollyset brytes av bladene som går rundt og dagslyset oppleves som blinkende. Dette har en bevist negativ innvirkning på helse. Skyggekast vil bli spesielt merkbart for beboere i bygdene på Stjernøya, men også for beboere på naboøya Seiland når sola står lavt. Den visuelle forurensingen er åpenbar med 140 vindturbiner på opp mot 250m høyde, skyggekast og i tillegg skarpe blinkende lys fra hver turbin når det er mørkt.

Vindturbinene og blinkingen fra disse, vil også være synlig helt inn til kommunesenteret Alta. Så er det den fysiske forurensingen som kommer med et slikt prosjekt, både i oppbyggings- og driftsfasen. Lekkasje av olje fra vindturbiner har forgiftet grunnvannet andre steder i landet og skadet mikroorganismer, innsekter og dyreliv som vi er helt avhengige av. Avskalling/slitasje fra turbinene spres ut i naturen. Det er det god grunn for å frykte at dette også vil skje på Stjernøya.

Og hvordan skal det løses om det oppstår brann i vindturbiner, noe som har skjedd i andre anlegg? Det som likevel er mest skremmende, er kartet som er utarbeidet og som viser støysonene rundt det planlagte anlegget.

Her kan vi se at bygdene Kvalfjord og Bia vil bli ubeboelig på grunn av støy! Pollen og Nordmannsnes vil ligge innenfor en støysone som gir negative helseeffekter. Sibelcos’ gruveanlegg vil også bli liggende innenfor støysone.

Dersom kommunene sier ja til dette prosjektet, så betyr det i realiteten en tvunget avfolking av Rognsund. I Kvalfjord ligger grunnskolen for hele Rognsund, den eneste matbutikken i området og basen for oppdrettsnæringa. De som driver med sau og reindrift vil ikke ha livsgrunnlag igjen for å drive sitt virke. Alle eiendommer vil miste sin verdi. Alt dette vil påvirke den enkeltes liv og økonomi, men også Alta kommunes inntekter i området. Konsekvensene er enorme.

Alta kommune har som nevnt, inntekter fra vårt område, ytterst på kommunegrensa. Næringer som blir direkte berørt av vindkraftutbygging på negativt vis, vil gi tap av inntekter for kommunen. Eiendomsverdier og beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt vil falle som stein. Vi har i dag gruvedrift på Stjernøya og vi har «gitt fra oss» fjordene til lakseoppdrett og snart også torskeoppdrett.

Av andre næringer har vi reindrift og småbrukere, reiselivsbedrifter, fiskere, skole og butikk. Vi er kanskje ikke så mange, men vi er likevel et levende samfunn som bidrar til kommunen. Og vi er mange som har tilknytning til Rognsund og nyter å være her når vi kan.

Vi ønsker å beholde og bevare den naturen som er her i dag.

• Gjør som Loppa kommune - Si nei!

• Gjør som Hasvik kommunestyre – Si at Stjernøya er for vakker til å teppebombes av vindturbiner!

• La oss beholde Stjernøya, Seiland og Rognsund med det naturmangfoldet vi har i dag.

• La oss få lov å fortsette å bo og leve våre liv her, drifte våre næringer og yrker.

• La oss få lov å bruke, høste av og nyte naturen med dens mangfold, villhet, stillhet og rikdom.

• La oss få lov til fortsatt å kunne vise fram området vårt med stolthet, til de som kommer hit for å oppleve Finnmarksnaturen og kulturen!

• Hjelp oss å fortsette å leve våre liv her i Rognsund!

Med hilsen Kvalfjord og Pollen Bygdelag, ved leder Merete H. Bergly Hakkstabben og Altneset Bygdelag, ved leder Ingse Marie M. Tvedt Hakkstabben Altneset Båt- og Fritidsforening (HABFF), ved leder Tommy Karlsen Reinbeitedistrikt 25 Stjernøya, ved Per M. bals og Rognsund Beitelag, ved leder Ingse Marie M. Tvedt