Arne Pedersen, Leder Norges Kystfiskarlag

De fleste, som overvar landsmøtet i Norges Fiskarlag da organisasjonen vedtok sin uttalelse til kvotemeldingen, oppfattet vedtaket som en skroting av meldingen. Nå krever lederen i Fiskarlaget at man vedtar meldingen så snart som mulig og før Riksrevisjonens rapport er lagt frem for stortinget.

Saksordfører for kvotemeldingen i stortinget Tom Christer Nilsen (H) fra Hordaland sier til Klassekampen at næringen har ventet lenge nok og har krav på forutsigbarhet. Han viser til at flere sentrale aktører i Fiskeri-Norge støtter en rask behandling. «Fiskerorganisasjonene og sjømatbedriftorganisasjonene var samstemte om dette på høringen, med ett unntak. Flere er nå avventende med sine investeringer fordi de venter på denne avklaringen», skriver Nilsen og viser til at hans vurdering sammenfaller med sjømatbedriftene og Fiskarlaget»

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag deler saksordførerens syn, men begge har de svak støtte fra fiskerne og fiskeindustrien.

– Det er brukt svært lang tid på denne saken, og utsetter vi nå, blir ikke kvotemeldingen behandlet før til høsten. Næringen må vite hva den kan forholde seg til. Dette gjelder både fiskere og landanleggene, sier Ingebrigtsen til Klassekampen.

Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag har vanskelig for å se at kvotemeldinga er svaret på målsettingen om forenkling, effektivisering, fleksibilitet og ei mer fremtidsrettet fiskerinæring. «Vår påstand er at forslagene heller bidrar til redusert verdiskapning, redusert lønnsomhet og økt usikkerhet med alt det innebærer av negative konsekvenser for næringa og for kystsamfunnene», skriver leder Geir Skogheim i Båteierseksjonen

Andre deler av Fiskarlagets organisasjon sier det samme.

Det er uforsvarlig av saksordfører Tom Christer Nilsen (H) å legge avgjørende vekt på Ingebrigtsen uttalelser for å behandle kvotemeldingen, og det bare kun få uker før Riksrevisjonens rapport foreligger. Fiskarlagslederen har svak støtte i kystbefolkningen for det han gjør i denne saken. Ingebrigtsens uttalelser er regjeringens eneste halmstrå, og det utnytter saksordfører Nilsen for alt det den er verdt.

Dersom fiskerlagsformannen hadde frontet en utsettelse, inntil rapporten fra Riksrevisjonen foreligger, ville Tom-Christer Nilsen (H) sannsynligvis ikke tvunget kvotemeldingen igjennom i stortinget.

Kvotemeldingen berører langt flere enn bare medlemmene i Norges Fiskarlag. Ingebrigtsen burde ikke satt seg sjøl i en situasjon der han må bære et stort ansvar for en stortingsmelding, som varsler en politikk og som kystfolket ikke vil ha.