INNLEGG: Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Tidligere i sommer hadde jeg gleden av å delta på et svært interessant møte i regi av Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal. På møtet ble ulike transportutfordringer i Sør-Troms og Ofoten tatt opp, blant annet mulighetene som ligger i økt frakt av fersk sjømat fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, særlig laks. I den forbindelse ble det tatt opp at det er behov for økt kapasitet på Evenes for å håndtere et større volum sjømat.

Dette er interessante planer som det absolutt bør arbeides videre med og som bør få full støtte. Med flere flyoppstillingsplasser for cargofly på Evenes kan dagens eksport av fersk sjømat økes kraftig.

Norske flyplasser eies og driftes av det statlige aksjeselskapet Avinor gjennom vår solidariske luftfartsmodell. Med denne modellen finansierer flyplassene som går med overskudd de øvrige flyplassene i landet. Luftfarten står for alle inntektene selv gjennom avgifter, og disse inntektene fordeles ut slik at vi kan ha rutetrafikk på over 40 flyplasser over hele landet. Det er Avinors styre som bestemmer hvilke investeringer i flyplasser og terminaler som skal gjennomføres.

Det bevilges altså ikke penger til investeringer i flyplasser over statsbudsjettet. Dette er det Avinor som styrer. Meg bekjent er det bare to unntak fra dette, og det er investeringer knyttet til flytting av flyplassene i Bodø og Rana, som begge har en helt spesiell historie. Investeringer ut over dette tas ikke over statsbudsjettet.

Stortingskandidat for Nordland Senterparti, Skjalg Hamnes, misforstår med vilje i et avisinnlegg mine holdninger til økt satsing på flyfrakt av sjømat fra Evenes. På det nevnte møtet i Harstad tidligere i sommer påpekte jeg at det er Avinor som sitter med nøkkelen, ettersom det er de som vedtar investeringer på landets flyplasser. Det gjøres ikke i Stortinget, og meg bekjent er det ingen partier som vil endre på dette systemet, gjerne kalt Avinor-modellen. Heller ikke Senterpartiet.

Med en meget aktiv og oppegående sjømatnæring og et sterkt Avinor er det grunn til å tro at en vil lykkes i den økte satsingen på flyfrakt av sjømat. Her er det store muligheter.