Ferskfiskordningen (FFO) ligger an til å være oppfisket allerede tidlig i november. Skal aktiviteten opprettholdes lengre og sikre industrien tilgang på råstoff, må FFO tilføres kvantum.

Skal ordningen kunne strekke seg mot andre halvdel av desember vil det være behov for å øke FFO med omlag 4.000 tonn.

Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen tilføres kvantum slik at den blir opprettholdt fram til andre halvdel av desember, og vil statsråden gi føringer slik at FFO egentlige hensikt ivaretas slik Riksrevisjonen påpeker?

Begrunnelse

Hensikten med ferskfiskordningen (FFO) er å flytte landingene av fersk torsk fra vinterfisket til andre deler av året, bidra til å sikre industrien bedre tilgang på råstoff i ellers rolige perioder i andre halvår og stimulere til økt uttak av de andre hvitfiskartene, som hyse og sei.

Fiskeridirektoratets tall for landet kvantum til og med uke 39 viser følgende data om FFO (lukket gruppe):

Landet kvantum i år: 10.144 tonn, samme periode 2019: 8.708 tonn

Restkvoter FFO i år: 3.442 tonn, samme periode 2019: 4.406 tonn

I 2019 ble FFO overfisket i uke 46, altså midten av november. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet likevel å la FFO fortsette til og med 28. november med et kvotetillegg på 30 %. Det ble i 2019 registrert et overfiske på 1 684 tonn på ordningen. Det økte volumet tok man av FFO for 2020, som forverrer situasjonen i år.

I 2020 hhadde FFO oppstart 13.april (10 % per uke). Tillegget økte til 30 % fra og med 13. juli. Frem til 13.juli var det landet 4.863 tonn på FFO lukket gruppe.

I 2019 hadde FFO oppstart 15.april (10 % per uke). Tillegget økte til 30 % fra og med 15. juli. Frem til 15.juli var det landet 4.702 tonn på FFO.

Følgende må vurderes:

– Overføre kvantum fra avsetning til kvotebonus levendelagring hvor det står igjen en rest på 1 371 tonn på avsetningen. Det er t.o.m. uke 39 landet 1 129 tonn på ordningen i 2020, mot 2 837 tonn i 2019. Det kan være relevant å hente resterende volum på over 1000 tonn her som kan overføres FFO.

– Overføre kvantum fra avsetningen til rekreasjon, fritids og turistfiske fordi det må legges til grunn at det er landet beskjedne kvantum fra turistfiskenæringen i år. På Fiskeridirektoratets hjemmeside er det ikke tilgjengelige tall å forholde seg til. Med tanke på den særlige situasjon i 2020 kan det nødvendige kvantum torsk for å få FFO til å vare til andre halvdel av desember finnes her.

Det kan også vurderes å overføre restkvantum på om lag 450 tonn fra Forskning og undervisning.

I Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet har de påpekt følgende;

«Departementet har hjemmel til å iverksette tiltak og spesialordninger for å styrke landindustri. I undersøkelsesperioden har departementet opprettet ordninger som har til formål å sikre industrien bedre tilgang på råstoff blant annet ved å flytte landingene av fersk torsk fra vinterfisket til andre deler av året. Riksrevisjonen vil påpeke at ordningene i begrenset grad har oppnådd dette målet fordi de omfatter en liten mengde fisk, og fordi tidspunktet for oppstart ikke bidrar til økte landinger av fersk torsk utenfor sesong.»

I ytterste tilfelle kan det også forskutteres noe kvantum fra avsetningen til FFO i 2021. For å unngå en desto mer utfordrende situasjon i 2021, må et slikt grep gjøres i kombinasjon med reguleringsgrep for å bremse fisket på ordningen. Dette kan gjøres uten at det går ut over FFOs egentlige hensikt, og stimulere til sesongutjevning og fiske i andre halvår.

FFO kan gis senere oppstart, det vises til at det kvantum som mangler i november og desember, landes før midten av juli både i 2019 og 2020. Ferskfiskordningen kan for eksempel innrettes mot andre halvår, og gis oppstart 1. juli.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet

Næringskomiteen