Arne Pedersen

Næringsministeren deltar i dag på folkemøte i Kvalsund om planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen.

Driften vil legge store deler av fjorden brakk og påvirke økosystem og fiskebestanden i mange tiår fram i tid. I forbindelse med næringsministerens besøk stiller vi spørsmåltegn ved om han i det hele tatt har kunnskap om den betydningen Finnmarkskysten og Repparfjorden har som gyte- og oppvekstområde for kysttorsk, skrei og lodde.

Lodda er en nøkkelart som mat for torsken, sjøfugl og sjøpattedyr og gyter kun på begrensede områder på fjorder og sund langs Finnmarkskysten, heriblant Repparfjorden. Samtidig har Repparfjorden status som nasjonalt viktig gyteområde for torsk, og stor betydning for kysttorskbestanden som over lang tid har vært på tilbakegang.

Norge har gjennom internasjonale konvensjoner forpliktet oss til å legge før-var prinsippet til grunn for forvaltningen av naturen vår. De planlagte utslippene på Repparfjorden er etter vårt synspunkt så langt unna føre-var prinsippet vi kan komme. De er også sterkt i strid med forpliktelsene vi har ovenfor Det internasjonale havforskningsforbundet om gjenoppbygging av kysttorskstammen, og det europeiske vanndirektivet som forplikter Norge til å utfase utslippene langs kysten og i fjordene.