Tor Mikkola, Nordkapp Senterparti

Vi ser nå en stor tragedie utarter seg i Nordland/Troms innenfor oppdrettsindustrien. Tusenvis at fisk dør ned på grunn av algeoppblomstring. Hvorfor skjer dette i et av verdens reneste havområder. Det er faktisk mulig at dette ikke bare er vanlige naturlige katastrofer, men et resultat av overgjødslede fjorder.

Vi ser kun det som skjer i oppdrettsmerdene men hva skjer med all annet levende i havet. Ødeleggelsen for marine arter i havet kan være mye større enn det vi ser i oppdrettsmerdene.

Det som skjer ved en algeoppblomstring er at når algene dør blir det blir oksygenmangel og alt liv forsvinner. I tillegg kan slik oppblomstring skje av giftige alger, slik at fisk og skalldyr blir giftige, eller dør. Det er da bekymringsfullt når det skjer i områder der fisk gyter og på en tid da havet er fullt av fiskelarver. Noe fisk klarer å rømme unna algene, men det kan tenkes at mesteparten ikke klarer det.

Tor Mikkola, Nordkapp Senterparti

Så hvorfor skjer algeoppblomstringen. Algeoppblomstring skjer når det er for mye næringsstoffer i havet. Slike oppblomstringer skjer særlig når det kommer store mengder fosfor, nitrogen eller andre næringssalter i vannet. Dette er mat til algene og de formerer seg i en eksplosiv fart.

I våre fjorder er hovedgrunnen til for mye næringssalter at det slippes ut store mengder avføring fra oppdrett. Avføringen inneholder store mengder fosfor, og fosfor er næring for alt liv. Algeoppblomstring er et symptom på at økosystemet er i ulage. Alt henger sammen med alt i naturen. Og ved tilføring av for mye næringssalter og fosfor, ødelegger vi balansen i naturen og katastrofen er et faktum. Dette ser vi blant annet i Østersjøen der algeoppblomstring gjør at det er oksygenmangel. Dette skjer også i norske fjorder, slik som vi nå ser i Nordland og Troms.

I Norge slippes det i dag ut ca. 9000 tonn fosfor i avføringen fra oppdrett, oppdrettsnæringen er de som står for største delen av fosforutslippet i Norges havområder. Målsetningen for oppdrettsnæringen er å femdoble produksjonen av norsk oppdrettsfisk, man vil da ha et utslipp på ca 45 000 tonn fosfor. Dette er enorme utslipp som helt klart får store konsekvenser for alt marint liv i havet.

Fosfor er noe vi utvinner av fosfatstein, altså gruvenæring. Verdens fosforreserver minker drastisk og vil etter hvert bli oppbrukt. Dette er alvorlig da alt liv og matproduksjon er avhengig av dette. Noen forskere mener at toppen av utvinningsmengden på jorden er nådd om mellom 30 og 100 år. Dette er veldig kort tid, når man regner den tid det skal være liv på jorden.

Eu har ført opp fosfor på listen over kritiske råvarer og det er ventet at man vil skjerpe krav til resirkulering av fosfor. Flere land i Europa har nasjonale krav til gjenvinning av fosfor, men det har ikke Norge. I Norge har vi ingen strategi for ressursutnyttelse av fosfor, dette er skremmende. Vi burde være et foregangsland i forhold til gjenvinning og redusert utslipp.

Avføring fra oppdrettsfisk kan bli super gjødsel for dyrking på landområdet. Ved å gjenvinne fosfor og nitrogen fra fiskeavføring vil man kunne gjødsle jordene og da produsere både kjøtt og plantevekster, og man vil da få en mye bedre utnyttelse av livsviktige ressurser.

Det ligger selvfølgelig store utfordringer i å lage fiskeavføring om til en ressurs, slik som plantegjødsel, for å få et trykt produkt. Man må avsalte det og man må få det hygenisert og fri for antibiotika, men hær må det lages en nasjonal strategi og satses storstilt.

Det ligger også store økonomiske utfordringer i å samle opp og prosessere avføringen fra oppdrettsfisk. Først må det samles opp, så må det prosesseres og distribueres. Fosfor utvunnet fra fosfat stein er et billig produkt, slik at det er vanskelig å konkurrere med et slikt produkt. Allikevel er det helt nødvendig å gjøre en storstilt satsning med å samle opp og videreforedle avføringen. Våre fjorder tåler ikke det som skjer nå, og vi må allerede nå ta ansvar for at det i fremtiden vil bli fritt for fosfat fra bergverk.

Skal oppdrett ha en fremtid, må løsningen være at man samler opp avføringen, og man må produsere produkter av alt avfall og avføring fra industrien. Vi kan ikke ha det slik som nå, at oppdrettsnæringen ødelegger våre evigvarende ressurser i havet. Dette er langt fra bærekraftig.