Innspill

– Vedtak nr. 575: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen»,

I overenstemmelse med rekrutteringskvoteordningen for fiskere under 30 år har vekslende regjeringer gitt 120 nytildelinger de siste 10 år, i all hovedsak i fisket etter torsk, hyse og sei i den minste kystgruppen. I Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) – «Kvotemeldingen» – løfter Regjeringen litt på sløret mht hvordan Høyre ser for seg at partiet vil møte Stortingets krav om å få seg presentert «en strategi for å styrke rekrutteringen»:

«Meldingen følger opp regjeringsplattformens punkter om at det skal vurderes nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen, og at det ikke skal innføres strukturering for fartøy under 11 meter, men etableres en kondemneringsordning særlig med utgangspunkt i at samfiskeordningen i fisket etter torsk i nord blir fjernet» (Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) s. 17.

Videre heter det:

«Dagens rekrutteringsordning med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser er en ordning som regjeringen mener bør avvikles» (Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) s. 29.

Ja du leste riktig! Avvikles står det! Her får vi alle «syn for segn»: Mens Stortinget ber om forslag til styrking av rekrutteringen – altså tiltak som skal demme opp for den katastrofale nedbygging og forgubbing av fiskere i kystflåten – så presterer Høyre å AVVIKLE DEN ORDNING SOM IGJEN FIKK UNGDOMMEN TIL Å SATSE PÅ FISKERI – altså Rekrutteringsordningen. Det er nesten så en ikke tror hva en leser. Høyre bryr seg ikke om å følge Stortingets anmodningsvedtak, snarere gjør partiet det motsatte av det de er anmodet om. Dette er meget grovt.

Senterpartiet har i sitt langtidsprogram (2017-21) s. 21 lagt til grunn at med Senterpartiet ved roret skal vi

– Utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av.

Ja det står «tildeling»! Dersom vi klarer å «feie ut» Høyre av Fiskeridepartement, skal Senterpartiet sørge for å få rekrutteringsordningen med gratis tildelte kvoter tilbake på plass.