Tommy Pettersen,Vest-Finnmark Kystfiskarlag

At krabbens inntog i Finnmark har ført til en suksesshistorien er det ingen tvil om. På grunn av den har vi sett vekst i både antall kjøpere og fartøy, som i neste omgang har ført til gode og helårlige arbeidsplasser. Vi har også sett at det nå er mulig å kunne både bo og levere krabbe ute i distriktene hvor det ikke vil være økonomis forsvarlig å etablere krabbe og fiskemottak, dette på grunn av man nå har fått muligheten til å benytte seg av mobile kjøp og samleteiner. Dette er helt i tråd med utvikling i annen næringer hvor HMS og mulighet til å tilbringe hver dag i lag med sin familie teller høyt.

Ordningen har også ført til at både prisen til fisker, markedspris og kvalitet på det som selges ute i markedet har blitt bedre. Der hvor det tidligere var en kjøper som dikterte prisen til fisker er det nå blitt konkurranse, og som kjent er konkurranse positivt for alle markedssituasjoner. Næringen er på en «All time high» prismessig. Dette på bakgrunn av regelverk man har hatt. Enhver seriøs aktør skjønner at noe som har fungert med å bygge opp til noe som har gitt resultat, forandrer man ikke på.

Sjømat Norge er nå desperat etter å få fjernet denne muligheten for bruk av mobile kjøp. Deres argument har vært at de ønsker å få bukt med svart omsetning. Nå i senere tid har man forandret mere på dette og mere lagt vekt på konkurranse. Sjømat Norge vet utmerket hvordan krabben kommer svart ut i markedet. Dette har dem selv sakt i svar på høring i regulering av kongekrabbe 2019. Her startet man med å si at man måtte forby mobilt kjøp av kongekrabbe på bakgrunn av svart omsetning. Ser vi på Sjømat Norges høringssvar punkt 3:

«3. Merking og sporing Fiskeridirektoratet foreslår at det innføres et krav om merking på individnivå. Sjømat Norge støtter dette forslaget. Det er grunn til å tro at det meste av krabben som omsettes uregistrert er fryste cluster, og det må derfor etableres gode og tilsvarende løsninger for merking og sporing av bearbeidet vare, som for levende enkeltindivid.»

Her sier Sjømat Norge at det er fryst cluster som dem har grunn til å tro hvor det omsettes svart krabber. Vest finnmark Kystfiskarlag er kjent med at kjøperne som driver mobilt kjøp driver utelukkede med levende flyfraktet krabber. Fryst cluster er det nettopp bedriftene som Sjømat Norge nå arbeider for økt markeds andel. Skal sjømat Norge kunne nå vise seg som en seriøs organisasjon, som er objektiv og arbeider for felleskapet å hele Norges fiskerinæring, må man først rydde opp i egne rekker ved å påse at sine medlems bedrifter ikke tilfører markede svart omsatt cluster. Man ber her om en redegjørelse fra Sjømat Norge om hvorfor man mener mobilt kjøp skal stoppes i regi av svart omsetning, når dem selv mener det er fryst cluster som omsettes svart, og bedrifter som driver med mobilt kjøp ikke omsetter denne type produkt.

Det har så langt ikke blitt avdekket noe juks og svart omsetning på grunn av bruk av mobile kjøp. De fleste i næringen er kjent med de saker som er avdekket, der hvor både private og fiskere er tatt for ulovligheter. Ulovligheter hvor mobilt kjøp ikke er involvert. Det er således innlysende hva Sjømat Norge, og deres medlemmer her er ute etter, det er å bli kvitt noen «plagsomme» konkurrenter. Tvert i mot er det innlysende at om man tar vekk mobilt kjøp ute i distriktene, som foregår i ordnet former, vil man få økt svart omsetning pga mangel på leveranser i distriktene.

Forvaltningen og Politikerne må nå se hva hele deres uttalelse bunner i. Fiskerne er nå blitt et offer for en konflikt mellom kjøperne, hvor det brukes uredelige argumenter for å oppnå egen vinning for Sjømat Norges medlemmer. Dette er det distriktene og fiskerne som er største taper hvis man ikke her opptrer redelig i forvaltningen.

Fiskeriminister og forvaltningen har et ansvar for hele Norges fiskerinæring. Forvaltningen skal påse at man har muligheter om båten, eller industrien er stor eller liten. Om fisket drives ut i distriktene, i fjordene, på kysten eller ute i havet. Forvaltningen har et ansvar og ivareta forpliktelse Norge har forpliktet seg for eksempel med å stoppe utbredelsen av kongekrabbe. Dette ved å påse at regelverket gjør det mulig å avvikle et fiske også i utrydding fisket. Her er som kjent mobilt kjøp et av få muligheter man har hatt for å avvikle utrydningsfiske lengst vest.

Ser også at Sjømat Norge mener det ikke lengere er behov for mobile kjøp siden det er en kjøper i hver «fjord og nes», dette er selvsagt ikke riktig. De som driver krabbefiske i Kommunene Hammerfest, Kvalsund, Hasvik, Loppa og Alta har ingen etablerte kjøpere. Nærmeste etablerte kjøper er i Havøysund som ligger for eksempel 12-14 timer unna Alta, så her er behovet helt klart til stedet.

Ellers er det også et stort behov for mobile kjøp på en rekke småplasser innenfor kvoteområdet.

Sjømat Norge kritiserer Fiskeriministeren for at han ikke har innført Mattilsynets regler for mobile kjøp. Årsaken er siden det er stor usikkerhet til hvilke regler mattilsynet skal bruke på denne type kjøp, så det er derfor meget fornuftig at man kan benytte seg av mobile kjøp inntil at regelverket er klarlagt.

Vest Finnmark Kystfiskarlag oppfordrer Ministeren til å stå mot trykket fra store aktører som man her så tydelig ser at man ønsker kun å styrke sin egen posisjon, i stede for å gi hele kysten muligheter til å ta del i Kongekrabbe fisket på en forsvarlig måte. Regelverket som har vært frem til i dag har gitt hele næringen mulighet til å ta del i den suksess historien kongekrabben er blitt. Da forandrer man ikke på oppskriften til suksessen. I hvert fall ikke hvis man ikke ønsker å plassere fortjenesten på færre hender.