DEBATT: Jan Fredriksen, StyrelederNordland Fylkes Fiskarlag

Deler av oppdrettsnæringen i Nordland og Troms har de siste ukene vært svært hardt rammet av oppblomstringen av giftige alger som har tatt livet av svært mye oppdrettslaks. Dette er selvfølgelig svært tragisk for både oppdretterne og i forhold til dyrevelferden. Det er også tragisk i forhold til alle de arbeiderne både i direkte og indirekte virksomhet som blir hardt rammet. Dette går igjen ut over mange kystsamfunn som forhåpentligvis bare midlertidig taper arbeidsplasser og inntekter.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik var raskt på banen og lovte hjelp til de oppdretterne som var rammet – ikke i form av penger, men i form av bedre rammebetingelser. Den første endringen vi har registrert er at lokaliteter som er rammet av alger kan få dispensasjon fra telling av lakselus og at antall voksne hunnlus kan være opp til 0,5 pr fisk i gjennomsnitt mot dagens grense på 0,2 lus pr fisk.

Den tradisjonelle fiskerinæringen er i store deler av Nordland hardt presset av andre sjørelaterte virksomheter – herunder oppdrettsnæringen. Nordland Fylkes Fiskarlag frykter at forvaltningen skal ta snarveier i forhold til tiltak både på kort og lang sikt som kan avhjelpe den vanskelige situasjonen for de oppdretterne som er rammet. I så tilfelle vil dette ytterligere komme til å presse fiskerinæringen og forringe det kystnære havmiljøet.

Det er etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening viktig at en ikke tar snarveier i forhold til å endre rammebetingelsene for de oppdretterne som er rammet. Det betyr at en forventer at forvaltningen i sitt arbeid med tiltak enten det gjelder økt MTB, nye lokaliteter etc. skal ha stort fokus på andre næringer som er avhengig av havet og det som det gir av verdier og arbeidsplasser både på sjø og land. Det forventes derfor at disse tiltakene skal underlegges de samme krav til dokumentasjon og saksbehandling som ordinære søknader.