Christoffer Ellingsen, Tor Ottesen, Ove Eirik Jensen, Rødt Sortland

Årsaken er at regjeringa har åpna for fangst av åta fra en prøvetillatelse på 1000 tonn de siste årene, til et kommersielt uttak på 254 000 tonn! Og det etter vår og mange andres mening uten forskningsbasert dekning.

Hvorfor bry seg om en liten skapning, raudåte, som mange ikke har hørt om og som har en størrelse på ca 3 millimeter?

Det er 2 hovedgrunner til det:

Raudåta som drivkrafta i økosystemet

Det ene er at raudåta antakelig er den viktigste skapning i økosystemet i våre havområder. Den er et avgjørende bindeledd mellom plantelivet og dyrelivet. Sjøl nærer den seg av planteplankton, mens den igjen blir spist av både store og små dyreorganismer fra fisker på larvestadiet til store sjøpattedyr. Raudåta fins i ufattelige mengder og tonn. Og - naturen er laga slik at bestanden vokser seg enormt stor nettopp da larver fra fisk av ulike slag driver langs kyststrømmene nordover og må ha helt nødvendig tilgang på raudåta for å overleve.

Raudåta som profittkilde for kapitalen

Den andre grunnen at den næringsrike, fettrike (omegan-3) og det enorme omfanget av raudåta også kan bli en økonomisk gullgruve først og fremst som viktig bidrag til oppdrettsfòr og til mattilsetning for menneskeføde. Det er vel kjent og dokumentert at når sterke kapitalinteresser får snøsen i nye områder for inntjening og myndigheter spiller på lag, blir natur, miljø, bærekraft og «før var» bare pynteord i søknader.

I liten grad har det vært forska på raudåtas betydning for det marine økosystemet og dernest hvilken betydning et enormt økt uttak vil ha å si. I tillegg er det gjennom de fangstmetodene som hittil er brukt i forsøksfiske – småmaska trål i overflata – sjølsagt avdekka samtidig fangst av fiskelarver. Det gjelder også av rødlista arter som kysttorsk og uer.

Det er ikke utelukket at fangst av raudåta og dermed høsting på et lavt nivå i næringskjeden, kan bli en viktig del av menneskelig aktivitet og næringsgrunnlag både for mennesker og som foringsressurs i framtida. Men da må grunnlaget for slik fangsting være et helt annet enn det som er grunnlaget i dag. Derfor må dagens planer om uttak på 254 000 tonn skrinlegges som ei hasardiøst tukling med et sårbart og nøye tilpassa økosystem. Opplegget til regjeringa kan i sin konsekvens også ramme kystfolkets bærekraftige høsting fra havet.