Før helgen presenterte fylkesrådet en liste med klare forventninger til statsbudsjettet. Nå er budsjettforslaget fra den blå regjering levert og det er på tide å se hva som kom. Det er ingen grunn til å hovere over regjeringens manglende vilje til å prioritere folk i nord, men det er all mulig grunn til å adressere det. Det handler om mennesker og utvikling av våre felles områder.

Slik vi ser det leverer ikke den blå regjeringen på de forventninger det regionale nivået har. Statsbudsjettet for Troms og Finnmark sin del står til stryk. Vi er ikke overrasket. Det føyer seg inn i rekken av denne regjeringens manglende satsing på folk som bor i nord.

Det er snart 8 år siden den blå regjeringen tok over regjeringsmakten. De blå årene er blitt en grim fortelling om tvangssammenslåing og manglende finansiering av både sammenslåingskostnader, overføring av oppgaver, samt innstruping av rammeoverførings- og utviklingsmidler. Konklusjonen blir at fylkeskommunen må gjennomføre smertefulle kutt som går ut over folk og tjenester i Norges største fylke. Ordene om «Mulighetene i nord» er redusert til festtaler, men festtaler legger dessverre ikke til rette for et rikt næringsliv, trygge veier eller nye skolebygg.

I dette budsjettet finner vi:

– ingen friske midler til veivedlikehold eller etterslepet på vei

– ingen ekstra midler til rassikring som rett og slett handler om folks sikkerhet

– ingen avklaring på hva som skjer med merkostnader til Covid-19

– Ingen løsning på hvordan de nye fylkeskommunale oppgavene og hvordan kostnadene skal dekkes ,der Regjeringen er fremdeles ikke villig til å finansiere sin egen tvangsreform

– Ingen statlige finansieringsfond som vil gi det offentlige mulighet til en viktig rolle i det grønne skiftet uteblir totalt

– Fiskerihavnene. Nok en oppgave regjeringen vil flyttet ut uten å fullfinansiere den, den står også i dette budsjettet sterkt underfinansiert

Det vi derimot finner er:

– Fortsatt struping av de regionale utviklingsmidler, fylkeskommunens viktige «muskel» når det gjelder å bidra til utvikling av et sterkt næringsliv

– Fortsatt struping på havbruksfondet som også er midler som direkte skal gå til samfunnsutvikling blant annet til utdanning, samferdsel, næring og kultur

Fylkesrådet i Troms og Finnmark stilte klare forventninger til regjeringen med håp om at nordområdesatsing kun er mer enn fagre ord, der forventningene hadde fokus på at Troms og Finnmark skal utvikles videre. Dessverre er Ikke ett av dem innfridd. Nedslående, men forhåpentligvis en vekker for folk i nord

Kort sagt – Regjeringen levere ikke på nordområdene, derfor må vi bytte regjering ved neste stortingsvalg om under ett år. Her ligger håpet for folk i Nord-Norge!

Forfatterne:

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder (AP)

Anne Toril Balto Eriksen, fylkesråd for plan, økonomi og kultur (SP)

Bjarne Rohde, fylkesråd for utdanning (SV)

Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel (AP)

Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø (SP)