Per-Roger Vikten, forbannet kystfisker fra Lofoten

Fiskeridirektoratet foreslår en annen omregningsfaktor for torsk i vintermånedene, og miraklet i så henseende er at det kun er torsk tatt av kystflåten som dette skal gjelde for. Det har vært en diskusjon i fiskerinæringen angående omregningsfaktoren siden det ble startet med levering av rund fisk (usløyd fisk). Men det er med utgangspunkt i at fisken da inneholder rogn, lever og til dels mye ufordøyd mat, og kjøperne mener dette har innvirkning på utbyttet de vil få sett i forhold til hva de må betale for fisken. Og det er forståelig.

Man kan jo mene at kjøperne vil få en større mulighet for å tjene noen ekstra kroner på bedre utnyttelse av biproduktene, men det er en annen sak. Næringen har for så vidt vært enig i at man måtte få en omregningsfaktor, ved levering av rund fisk som gjenspeilet virkeligheten, men det forslaget Fiskeridirektoratet nå kommer med er å gå langt, langt utover det som var meningen. Når vi som fiskere nå har fått en lettere hverdag, ved at man kan levere fisken rund, og få betalt for rund vekt, skal altså saboteres med at Fiskeridirektoratet vil bruke en omregningsfaktor som KUN har betydning for pris på råstoff til å beregne landet kvantum (kvoteavregning) !

Noe som virkelig er forunderlig med tanke på dette grepet er at fisken skal veies rund når den kommer over kaikanten, man kan ikke levere den, også få den sløyd og få sløyd vekt på seddel, med vekt på rogn og lever i tillegg på seddel.I tillegg vil havfiskeflåten og trålerne, som ofte fisker i de samme områdene som kystflåten (Vesterålsegga og Røstbanken for eksempel) IKKE ha samme omregningsfaktoren. De skal være god de som klarer å overbevise undertegnede om at det er mindre rogn, lever og ufordøyd mat i torsken som havfiskeflåten får enn den fisken som kystflåten får.

Dette er en fiasko med stor F fra Fiskeridirektoratets side, og beviser til fulle at noen ganger skal ikke teoretikere og A4-mennesker prøve å rette opp noe som helst, for de lever alt for langt unna virkeligheten til at de lar det sige inn over seg.

La omregningsfaktoren på 1,5 som gjelder i dag når det gjelder kvoteavregning være som den er, men tillat kjøpere og fiskere å bruke den reelle faktoren i forbindelse med fastsettelse av pris.

For øvrig er dette en faktor som ble vedtatt i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Murmansk, 15-19. november 1999. Det er da et overgrep uten sidestykke for kystfiskerne i Norge om myndighetene vedtar at det skal innføres en faktor for kystfiskerne som vil medføre store økonomiske tap !