INNSPILL: Senja Fiskarlag v/ Tommy Larsen, nestleder

Åpent brev til kommunestyrerepresentantene i Senja:

Så er det klart for revidering av kystsoneplan i Senja Kommune. Planen er viktig, for nå er det ikke bare fiskeri og havbruk som kjemper om arealene i sjøen. Det er turisme, vindmølleparker, havturbiner, tarehøsting osv. Men for vår del, er det fiskeriene, og da Ytre Øyfjord som er viktigst.

For at det nye kommunestyret skal kunne ta stilling om Ytre Øyfjord skal være med i planen som havbruksareal, vil vi summere opp det som har skjedd til nå i saken.

NRS søkte Troms fylkeskommune om å sette ut havanlegg med en tillatt biomasse på nesten 6000 tonn. Anlegget var tenkt plassert i fiskefeltene som er i bruk ved Fugleneset i Øyfjorden, og bare et steinkast unna det viktige fiskefeltet «Klakkan» rett ut av Øyfjorden. Det kom sterke reaksjoner fra fiskere lokalt og de fleste fiskeriorganisasjoner, både lokalt og nasjonalt.

Dette forstod det sittende kommunestyre i Lenvik, og det ble gjort følgende vedtak 22.11.2018 i påvente at den nye Kystsoneplan skulle rulleres:

«Lenvik kommune er kjent med at det er gjort nye vurderinger av lokaliteten Ytre-Øyfjord som viktig område for fiskerinæringen. Dette vil bli vurdert i forbindelse med rulleringen, og det anføres at det er svært sannsynlig at denne lokaliteten vil bli fjernet som akvakulturområde ihht. de innsigelsene som er kommet inn fra fiskeriorganisasjonene i ny Kystsoneplan.

Lenvik Kommunestyre anmoder Troms Fylkeskommune om å ta dette med i de vurderinger som gjøres når saken behandles etter Laksetildelingsforskriften av 22.12.04».

Kystsoneplan for Sør- og Midt-Troms ble vedtatt i 2015. Fiskeri interessene i planen beskrevet den gang hadde mangelfullt innhold vedrørende fiskeri. Derfor fikk Fiskeridirektoratet i oppdrag på nyåret 2019 å komme med innspill til hele kystsoneplan. I brev til Lenvik Kommune 17.06.2019 kom høringssvaret fra direktoratet der det lå både innsigelser og frarådninger.

På side 6 i frarådninger (som handler spesifikt om Ytre Øyfjord), kulepunkt 3 står det:

«Fiskeridirektoratet region Nord fraråder til videreføring av areal for akvakultur i Ytre Øyfjorden. Vi mener fiskeriinteressene er viktige i dette området og ber om at aktuelt areal forbeholdes fiskeriinteressene.

Fiskeridirektoratet region Nord ber om at innsigelse tas til følge og at de tilrådingene vi her kommer med etterfølges. Samlet sett vil sjømatinteressene likevel være godt ivaretatt i planen. Viktige områder for fiskeriinteressene er ivaretatt, samtidig som det gis rom for en betydelig vekst for akvakulturinteressene i planområdet, i et planmessig tidsperspektiv.

Innsigelsen og frarådingene er fremmet med bakgrunn i Fiskeridirektoratet region Nord sitt forvaltningsansvar for de viltlevende marine ressursene og fiskerinæringen i området, og direktoratets oppdrag fra regjeringen om å ivareta disse interessene i den kommunale planleggingen.»

Fiskeridirektoratet la til grunn at området omsøkt i Ytre Øyfjord, er benyttet med garn til torsk, sei, hyse, kveite og rognkjeksfiske, samt laksenotfiske. Det benyttes også til notfiske av hele kystflåten for å fiske etter sild, sei og makrell med not. Området er også nært eller i gyteområde for flere av nevnte fiskeslag.

Allikevel opprettholdt NRS sin søknad og Troms Fylkeskommune ventet på svar fra høringsinstansene før de ga sitt endelige svar til NRS.

30.09.2019 kom svaret fra Fiskeridirektoratet, og på side 6 og 7 i oppsummering står det:

«Samlet vurderer vi fiskeområdene inne i det aktuelle området i Øyfjorden å ha stor regional bruksverdi. Vi mener at man bør legge vekt på sameksistens og at nye lokaliteter for akvakultur legges til områder med lavt konfliktpotensial med fiskeriinteressene. Endringer og vekst i akvakulturnæringen bør kunne skje uten at det skal gå vesentlig på bekostning av fiskeriinteressene. Fiskeridirektoratet Nord vil på den bakgrunn av overnevnte fraråde en lokalitetsklarering i Ytre Øyfjorden som omsøkt».

På bakgrunn av dette avslo Troms fylkeskommune NRS å etablere seg i Ytre Øyfjord.

Tre lakseanlegg er allerede etablert i Øyfjorden med mange tusen tonn laks i. For hver gang aktørene søker om utvidelse, tilfaller det Senja kommune kroner og øre. Men fjorden har et metningspunkt. Når maks biomasse er nådd, er det stopp. Å tillate enda en lokasjon i Ytre Øyfjord, gjør bare at metningspunktet kommer tidligere med resultat at også fiskefelt samt gytefelt går tapt. Kanskje for alltid.

Så for de i kommunestyret som kun tenker kun kroner og øre; pengene kommer til slutt inn i kommunekassa når taket er nådd hva gjelder biomasse i fjorden. Det tar bare litt lenger tid.

Oppsummert: Lenvik Kommunestyre sa enstemmig at området svært sannsynlig ble fjernet ved neste rullering og ba Troms Fylkeskommune ta dette med i sine vurderinger da NRS søkte, noe Fylkeskommunen gjorde da de avslo søknaden.

De lokale fiskarlag har sagt nei. Fiskarlaget Nord og sentralt har sagt Nei. Kystfiskarlaget har sagt nei. Fiskebåt har sagt nei. Fiskeridirektoratet har på det sterkeste frarådet etablering, og ber innsigelsene tas til følge.

Så hva er det gode argument for deg som kommunestyrerepresentant i Senja Kommune som fortsatt vil stemme for å beholde Ytre Øyfjord i Kystsoneplan? Det syns vi dere bør fremme i kommunestyret.

Blir området fortsatt stående i Kystsoneplanen, vil det bli nye runder med søknader, protester fra fiskere, fiskarlag, nye høringssvar fra Fiskeridirektoratet, nye saker til kommunestyret, fylkeskommunen osv.

Kjære kommunestyrerepresentanter i Senja Kommune. Vi er lei krangling, bråk og uvennskap mellom mennesker, bygder, politikere, aktører i havbruksnæringen osv. som denne saken har skapt. Vi er kjempeslitne av å kjempe denne saken som er så viktig for oss mennesker som lever av fiske i Ytre Øyfjord og fiskefeltene nær ved. Men må vi kjempe videre i en kamp som sikkert vil dra ut i årevis, tar vi den selvfølgelig. Men vil vi og dere ha det slik i kommunen? Finnes det lenger argumenter for at Ytre Øyfjord skal være en havbrukslokalitet i Kystsoneplanen?