I forbindelse med at det før helga kom til et bredt forlik på Stortinget i behandlingen av kvotemeldingen, har det blitt stilt spørsmål ved en formulering i forliket om fordeling av såkalt «ubenyttet» tredjelandskvote.

Norges Fiskarlag har i våre innspill til både regjeringen og Stortinget vært tydelig på at Fiskarlagets landsmøtevedtak om ressursfordelingen må legges til grunn.

Stabilitet i ressursfordelingen har vært en nøkkel til den gode utviklingen i fiskeflåten siden tidlig på 2000-tallet.

Ressursfordelingsvedtaket fra 2001 omfattet alle fiskemuligheter og kvotegrunnlag som inngår i fisket for de enkelte flåtegrupper, herunder også de kvoter som havfiskeflåten gis tilgang til i andre lands soner.

I år hvor enkelte havfiskegrupper har mistet tradisjonelt fangstgrunnlag som følge av manglende kvoteavtaler med andre land, har derfor deler av ubenyttet tredjelandskvote blitt benyttet som kompensasjon til berørte flåtegrupper. Fiskarlaget mener at slike kvotekompensasjoner har bidratt til å oppfylle intensjonen i ressursfordelingsvedtakene.

I kvotemeldingen som regjeringen la fram for Stortinget i januar, så ble det for torsk nord for 62°N foreslått at kvoten til åpen gruppe skal «tas fra toppen» og en intern omfordeling mellom fartøyene som fisker med konvensjonelle redskap (lukket gruppe i kystflåten og konvensjonelle havfiskefartøy). Begge disse forslagene bryter med Fiskarlagets landsmøtevedtak, og var derfor noe Fiskarlaget gikk imot.

Underveis i behandlingen av kvotemeldingen på Stortinget, så ble det klart at det ville bli vanskelig å få flertall for Fiskarlagets primære standpunkt.

Fra Fiskarlaget har vi derfor pekt på ulike løsninger som et stykke på vei kan kompensere for effektene av regjeringens forslag.

Underveis i arbeidet med kvotemeldingen har vi hatt god kontakt med representanter for både regjeringspartiene og opposisjonen, og for Fiskarlaget har et bredt forlik hele veien vært et tydelig mål.

Vi er derfor glade for at et stort flertall på Stortinget har samlet seg om en løsning som ligger nærmere Fiskarlagets landsmøtevedtak enn regjeringens opprinnelige forslag.