Innspill: Tor Husjord, daglig leder i Maritimt Forum Nord

Dersom fiskeri- og havminister Skjæran skal lykkes med sitt store ansvarsområde er han avhengig av et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen.

Man skal ikke gå mange år tilbake i tiden for å oppdage at den maritime næringen var like mye kritisert som havbruksnæringen er i dag. Reksten-saker, Jahre-saker og utflagging var saker som skapte massiv kritikk. NIS-løsningen fikk bred politisk støtte, men førte til at skipsfartens tradisjonelle støttespillere i form av sjømannsforeninger, havfrueforening og ikke minst skipsadopsjonen falt fra. Næringen mistet sitt «immunforsvar».

Fra næringens side måtte det derfor tenkes nytt. NIS-striden hadde skapt mye vondt blod mellom rederne og sjøfolkenes organisasjoner. Men samtidig var de i samme båt; hvis rederne måtte gi seg eller flytte ut ville alle jobbene bli borte. Det samme gjaldt hele den maritime leverandørindustrien, som var avhengig av sitt kundeforhold til rederiene.

Svaret ble Maritimt Forum, som ble etablert i 1990. Erkjennelsen av de store fellesinteressene la grunnlaget for et felles næringspolitisk program. Dette bygde på en ny tenkemåte der partene i arbeidslivet ikke bare gikk inn i en felles organisasjon, de var også villig til å arbeide for hverandres interesser.

I 1996 besluttet Jagland-regjeringen å legge frem en maritim melding under ledelse av næringsminister Grete Knudsen, som hadde fattet stor interesse for samarbeidet i den maritime næringen. Knudsen var opptatt av at både de kommersielle og de samfunnsmessige interessene skulle dokumenteres ved at arbeidsgiversiden, fagbevegelsen og myndighetene samarbeidet om innholdet i denne meldingen.

For dette formål ble det fra næringens side opprettet en arbeidsgruppe som ble ledet av daværende konsernsjef i DNV Sven Ullring, daværende nestleder i LO, Jan Balstad og representanter fra Norges Rederiforbund, Norsk Industri og andre sentrale organisasjoner i den maritime næringen. Arbeidsgruppen skulle rapportere til næringsministeren.

Resultatet ble en melding som hadde stor legitimitet og fikk politisk tilslutning både i næringen og det politiske miljøet.

Havbruksnæringens viktigste støttespillere finner man i dag i den maritime næringen. Det skyldes rett og slett at havbruk er blitt et viktig marked for den maritime næringen, ikke minst i Nord-Norge.

Det var derfor naturlig for Maritimt Forum Nord, i egenskap av å være representant for den nordnorske maritime næringen, å gå i spissen for et næringspolitisk samarbeid med de nordnorske havbruksselskapene. Det er grunn til å merke seg at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i Stortingets spørretime 2.12. fremhever betydningen av samspillet mellom havbruk og maritim virksomhet, og at den maritime leverandørnæringen har en viktig rolle for å nå målene for havbruksnæringen. Dette er helt nye toner fra politisk hold.

Fiskeri- og havministeren arbeider nå med å utforme regjeringen Støre sin havbrukspolitikk. «Målet er at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til en voksende verdensbefolkning», som Skjæran formulerte det i sitt spørretimesvar.

For å lykkes er han avhengig av et godt samarbeid med næringen, som er i ferd med å samordne sine interesser mellom de kommersielle aktørene innen havbruk og maritim virksomhet. Skjæran kunne gjøre som Grete Knudsen, nemlig å forberede en stortingsmelding i et samarbeid med kundene, leverandørene og fagbevegelsen, som arbeider i skjæringspunktet mellom havbruk og den petro-maritime næringen.

Maritimt Forum Nord vil ta et initiativ på vegne av den maritime næringen. Den maritime havbruksnæringen kan bli Norges viktigste næring i løpet av det neste tiåret.

Derfor vil Maritimt Forum Nord også bidra til å bygge opp et «immunforsvar» for havbruksnæringen med sikte på å unngå usaklig kritikk.

Narvik, 09.12.2021