Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu

Nussir ASA har fått tillatelse til å bygge kobbergruve i Nussir-fjellet og til å dumpe restmassene i Repparfjorden.

Repparfjorden som nasjonal laksefjord, gyteplass for rødlistet kysttorsk, fiskeplass for lokale fiskere og sjødeponi og avfallsplass for tungmetallholdig slam fra gruveindustrien! Disse elementene er definitivt ikke forenelig i et økosystem som Repparfjorden. Det er heller ikke greit å fremstille denne problematikken som en bagatell som ikke betyr noe eller vil løses seg på sikt, når produksjon i gruvene kommer i gang, sier leder i Bivdu, Inge Arne Eriksen.

Det er et paradoks og helt uforståelig at Klima- og Miljødepartementet som har stoppet alt sjølaksefiske i nær sagt hele Norge for å bedre forholdene for overlevelse av villaks, i neste åndedrag gir tillatelse til utslipp og dumping av opptil 2 millioner tonn gruveslam og tungmetallholdig avfall på et område som er ca. 8 kvadratkilometer i Repparfjorden - et lite økologisk fjordsystem hvor bl.a. kysttorsken gyter. Havforskningsinstituttet, som har ansvaret for både kartlegging av torskens gyteområder og den økologiske kartlegging og overvåkningen av våre fjordsystemer, sier at det er i fjordsystemene kysttorsken gyter og har sitt oppvekstområde. Av dette kan en trekke den slutning at en dumping av 2 millioner tonn gruveslam i Repparfjorden vil få katastrofale følger for både kysttorskens gyting og oppvekst, samt den øvrige økologiske balansen i Repparfjorden.

Dette kan ikke Bivdu som en fiskeriorganisasjon sitte rolig og se på og la passere.

Bivdu, som også ivaretar sjøsamiske fiskeinteresser og har konsultasjonsrett med staten, har lenge forholdt seg rolig i den tro om at fornuften ville vinne og at gruveplanene i Repparfjorden ble lagt på is inntil en fant en løsning for bruk eller gjenvinning av gruveslammet. Dette alternativ ser nå definitivt ut til ikke å bli noe av og Nussir vil nå slippe avfallet direkte ut i fjorden.

Bivdu er opptatt av at bosettingen i fjord- og kystnære områder opprettholdes og utvikles. Dette innebærer at også kommende slekter skal ha mulighet til å drive kombinasjonsnæring med fiske, fangst, jordbruk og reindrift og andre – også moderne - næringer.

Bivdu er ikke prinsipielt mot gruvevirksomhet og utvinning av kobber og andre mineraler som våre samfunn er avhengig av, men forutsetningen for all gruvedriften er at virksomheten ikke skader miljøet eller er til hinder for annen virksomhet lokalt.

Når det gjelder vern og oppbygging av kysttorsk, har Norge og Regjeringen en klar forpliktelse overfor Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) om å lage og følge opp en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. I en slik gjenoppbyggingsplan vil absolutt ikke et utslipp av gruveslam på opptil 2 millioner tonn i året i Repparfjorden, kunne aksepteres.

Kysttorsken og det økologiske fjordsystemet i Repparfjorden og i de tilliggende sjøområdene vil med utslipp av gruveavfall i Repparfjorden gå en svært tid i møte, og det vil høyst sannsynlig få store negative konsekvenser for artsmangfoldet i fjorden , men også for de som er avhengig av fiske. Bivdu vil derfor oppfordre alle som ønsker å ta vare på det biologiske mangfoldet og kystens- og fjordenes økosystem, til å ta skarp avstand fra Nussir ASA sine planer om å dumpe restmassene i Repparfjorden.