INNLEGG: Knut Werner Hansen, medlem siden 1973, men nå ekskludert

I et innlegg tidlig i mars, drøftet jeg situasjonen i Norges Fiskarlag (NF), sett i forhold til bølgehøydekarakteristikkene til Værvarslinga.

Jeg avsluttet slik:

«Jeg håper ledelsen i Norges Fiskarlag har mer enn en hovedstrategi. At man i det skjulte jobber for en løsning for ett fortsatt samlet Norges Fiskarlag. Ut fra at bråket i Norges Fiskarlag har eskalert istedenfor å dø hen, synes det å være lite grunnlag for det håpet.

Det er et blindspor og naivt å tro at dette vil ordne seg ved å få fjernet styrets leder og daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Det er ennå tid til å finne løsninger, men da må man ha vilje og vidsyn til å se etter dem og til å ta ansvar. Ledelsen i Norges Fiskarlag kan ikke være alene om det, men de har ett tungt ansvar.

Som medlem i Norges Fiskarlag, ber jeg på mine knær om at ledelsen i Norges Fiskarlag umiddelbart tar situasjonen inn over seg på en helt annet måte enn det som har vært synlig så langt.

Dersom ikke det skjer vil Norges Fiskarlag havne helt på topp i bølgehøydeskalaen – ekstremt opprørt hav. Da er faren for forlis overhengende».

Tilsvaret til meg fra lederen i Norges Fiskarlag, ga dessverre ikke mye håp om løsning.

Siden da har Golfstrømmen sendt mye sjø langs kysten vår. Det har vært ment mye i det offentlige rom og helt sikkert mangt i de ikke offentlige. Tirsdag 11. mai om kvelden smalt ei organisasjonspolitisk bombe på kysten: Landsstyret i Norges Fiskarlag hadde mot to stemmer, vedtatt å ekskludere Fiskarlaget Nord (FN).

Av vedtaket framgår bl.a. at Fiskarlaget Nords opptreden og arbeidsform ikke samsvarer med NFs lover – at FN hadde opptrådt illojalt, videre vedtok man, sitat: «og det gir grunnlag for å ekskludere laget fra Norges Fiskarlag, jamfør Norges Fiskarlags lover paragraf 10.

Landsstyret gir Arbeidsutvalget fullmakt til å oppta forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag skal opprettholde sin funksjon som landsomfattende organisasjon for norske fiskere. Landsstyret anmoder Fiskarlaget Midt-Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag snarest om å gå sammen for å organisere et nytt Nord-Norges Fiskarlag. Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen i den grad lagene selv ønsker det».

I en kort e – post 12. mai, stilet til leder og generalsekretær i NF, viste jeg til det jeg var blitt kjent med og framførte:

«Eksklusjonsparagrafen er et dramatisk og svært lite brukt verktøy. Sist den var i bruk var for rundt 30 år siden og da i forhold til enkeltmedlem. Det ga ikke mersmak.

Som mangeårig medlem i landsstyret er jeg godt kjent med Fiskarlagets grundige saksnotater.

Eksklusjonssaken gjelder og for meg som medlem i Norges Fiskarlag, gjennom mitt lokallag og Fiskarlaget Nord. Jeg forutsetter at det foreligger et grundig saksnotat også til denne saken og ber om umiddelbart å få innsyn i dette.»

I skrivende stund er ikke min henvendelse besvart. Etter å ha lest innlegg i fiskeriavisene tirsdag 18. mai, fra Stig Oldeide og Nils Myklebust, ser jeg at dette ikke var verken sak eller saksnotat på agendaen til møtet den 11.

Å ekskludere er en svært inngripende handling. Å ekskludere uten forutgående skriftlig prosess og saksbehandling er uhørt. Det er skremmende å registrere at Norges Fiskarlag har sunket ned på et slikt lavmål av saksbehandling.

Eksklusjonsparagrafen i NFs lover er basert på skjønn, og den har aldri vært brukt mot medlemslag i NF før. Dersom dagens skjønn hadde vært praktisert av Landsstyret i tidligere tider, ville nok dagens Fiskebåt hatt alvorlige problemer med å unngå eksklusjon. Nok om det.

I Landsstyrets vedtak anmoder man Fiskarlaget Midt – Norge og Nordland Fylkes Fiskarlag, om snarest å gå sammen for å opprette et nytt Nord – Norges Fiskarlag. Man signaliserer og at NF sentralt vil bidra til det. Dette har vært tatt opp før, men blitt skutt ned, bl.a. fra ledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag. I samme oppdraget ligger visstnok å robbe Fiskarlaget Nord økonomisk.

Lederen i Norges Fiskarlag avviser i kjent stil å ha gjort noe feil. Han sier at vedtektene er fulgt og at det har vært utfyllende informert. Min tillit til lederen er etter hvert forsvunnet. Et gammelt ord slår meg: Han ser splinten i sin brors øye, men ikke bjelken i sitt eget!

Informasjon kan for øvrig være så mangt. Det handler bl.a. om å vinne mediekampen om sannheten. Det kan vel og være gitt ulik informasjon fra ledelsen i NF? Ledelsen i Nordland Fylkes Fiskarlag synes i hvert fall å sitte på spesiell info, og være gitt en ledende rolle framover, i det å knuse Fiskarlaget Nord.

Vedtaket om å lage et Nord – Norges Fiskarlag støtter jeg isolert sett, men det fremmes jo i en håplaus setting og med ei håplaus ramme rundt.

I Norges Fiskarlags formålsparagraf står bl.a.:

«Laget har til formål å samle landets fiskere i en organisasjon for derigjennom å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser».

Formålsparagrafen er en tung visjon, som nok er uoppnåelig, men likevel noe å strekke seg mot. Jeg er enig i at vi burde ha nok fiskeriorganisasjoner. Jeg har ikke tenkt å be mer på mine knær til ledelsen i Norges Fiskarlag. Ledelsen i Norges Fiskarlag greier åpenbart ikke dette. Jeg ber derfor alle andre som mener de kan løse knuten - om å bidra. Det første som må gjøres er å få opphevet det famøse vedtaket om å ekskludere og knuse Fiskarlaget Nord.

Norges Fiskarlag er nå inne i fasen Ekstremt opprørt hav – hvor faren for forlis er overhengende. Dersom vedtaket om eksklusjon av Fiskarlaget Nord blir stående og forliset blir et faktum, vil jeg ha meg frabedt å bli søkt rekruttert inn i Nord – Norges Fiskarlag.

Med hilsen og håp om ei løsning