Innspill

Over de siste åtte årene har for eksempel søkertallene til fiske og fangst og akvakultur i andreklasse i videregående skole økt med 150 prosent. Antall søkere var i år 541. I samme periode har antall søknader om læreplass innen fiskeri- og havbruksnæringen økt med 300 prosent, til 396 søkere i år.

I dag er nesten 30 prosent av alle norske fiskere over 60 år, mens under 20 prosent er under 30 år.

I stortingsmeldingen om nytt kvotesystem foreslo regjeringen flere målrettede tiltak for å styrke rekrutteringen. Stortinget gav før sommeren sin tilslutning til tiltakene.

Avvikling av rekrutteringskvoteordning

Flere har vært skeptisk til å avvikle dagens såkalte rekrutteringskvoteordning. Det er tildelt 120 rekrutteringskvoter de siste 10 årene. Fordi kvotene som tildeles ikke er avgrenset i tid, har vi i dag fiskere godt oppe i åra som fisker på rekrutteringskvoter. Over tid undergraver dette kvotegrunnlaget i sjarkflåten. Ordningen har vært som en lotto-gevinst for 10-12 fiskere hvert år, som varer frem til pensjonsalderen. Øvrige fiskere må etablere seg gjennom selv finansiere overtakelse av en eksisterende fiskebåt med relevant fiskeritillatelse.

Nye ordninger

Såkalt åpen gruppe skal blant annet bidra til å være en vei inn i fisket for ungdom og nye fiskere. Med de nye tiltakene legges det bedre til rette for at yngre fiskere skal kunne benytte seg av den frie adgangen til åpen gruppe for å kunne etablere seg som fartøyeier og senere ta steget over i lukket gruppe. Fartøy eid av fiskere under 30 år kan gis et alderstillegg i form av økt kvote. Fem fiskere vil få en ytterligere kvotebonus i en periode på 5 år, på toppen av alderstillegget for alle under 30 år i åpen gruppe. Etter de første fem årene, vil de fem som fikk tildelt slik kvotebonus det første året gå ut av ordningen, og fem nye kommer inn for fem år. Slik rullerer gruppen, med 25 fartøy inne i ordningen til enhver tid.

Flere ordninger opprettholdes

Dagens ungdomsfiskeordning, skolekvoteordning og lærlingekvoteordning opprettholdes. Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å fiske og levere fangst i løpet av sommeren. For videregående skoler med undervisningsopplegg i fiske og fangst kan det tildeles skolekvoter. Fiskefartøy som har lærlinger om bord kan tildeles lærlingekvoter. Dette er viktige ordninger som kan bidra til å øke interessen for fiskeryrket.

Sjømatnæringen har mange spennende karrieremuligheter å by på. Fiskeryrket er bare ett av mange. Det viktigste tiltaket for å sikre rekruttering til fiskeryrket er å sikre gode rammebetingelser som legger til rette for lønnsomme og gode arbeidsplasser om bord i båten. Det kombinert med de nye og mer målrettede rekrutteringstiltakene mener jeg vi best kan bidra til at vi ser enda flere unge fiskere i årene som kommer.