Kyst og Fjord

- Må fortsatt fiske utenfor grunnlinjen

I andre halvdel av året bør fortsatt ikke store fartøy ha anledning til å fiske innenfor grunnlinjen.

Store fartøy bør holde seg utenfor grunnlinjen på høsten, mener Fiskarlaget Nord.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det mener Fiskarlaget Nord. De vil at fartøy over21 meterfortsatt skal være henvist til å drive et direktefiske etter torsk utenfor grunnlinjen i andre halvår; dette som et tiltak for å regulere konkurransen mellom store og små fartøy om fangstområder og fangstgrunnlag.

Blant medlemmer og lokallag innen Fiskarlaget Nord ble det reaksjoner mot av Landsstyret går inn for å åpne for direktefiske med snurrevad på fartøy over 21 meterinnenfor grunnlinjen i 2. halvår i 2013.
Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har behandlet saken denne uka og fattet slikt vedtak:
Styret i Fiskarlaget Nord har, i likhet med Norges Fiskarlag, opp gjennom årene vært kritisk mot mange av vernetiltakene som er satt inn for å styrke en kysttorskbestand som man tviler på er så utsatt som havforskerne hevder. Beskyttelsestiltakene som er etablert, for eksempel restriksjoner mot bruk av snurrevad på fjordene og i nære kystfarvann, er imidlertid akseptert; men mange betrakter etter hvert grensedragningene mer som beskyttelse av tradisjonelt kystfiske og kystnære ressurser mot stadig større og mer effektive fartøy innen kystflåten enn som kysttorskvern.
Fiskarlaget Nord viser til at det opp gjennom årene har vært en tilbakevendende diskusjon omkring begrensninger av fiskeriaktiviteten med store fartøy, store redskap/stor redskapsmengde, og effektivt fiske i nære kystfarvann. Norges Fiskarlag og fiskerimyndighetene har funnet det riktig gradvis å henvise trålerflåten stadig lenger utenfor kysten; man har etablert indre grense for fiske med automatisert linedrift med store fartøy, det vil si over 21 meter; vi har etablert begrensning av fartøystørrelse/redskapsmengde i fisket med teiner langs kysten.
- Vi har etablert begrensning av størrelsen på snurrevaden for å fiske innenfor 4 n.m. av grunnlinjen, og ytterligere begrensning av bruken av snurrevad langs kysten og på fjordene for å verne om kysttorsken.
Fiskarlaget Nord har de siste årene registrert en økende debatt om fiske med store og effektive fartøy og redskap/redskapsmengder i kystnære farvann.
Årsmøtet i Fiskarlaget Nord satte i 2011 ned et utvalg på å se på problematikken rundt eventuell permanent grensedragning for fartøy over visse størrelser, og for bruk av redskap og/eller redskapsmengder over visse størrelser/nivå. Utvalgsarbeidet pågår.
Under Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2011 kom det også signal fra den administrative ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet om at myndighetene ville starte opp et arbeid for å se på eventuelle grensedragninger for fiskeriaktiviteten med store og effektive driftsenheter i kystnære farvann.
En eventuell fremtidig endring av regelverket må komme etter en grunnleggende diskusjon innen organisasjonen, heter det i vedtaket fra Fiskarlaget Nord.

Opprettet 08.11.2012 08:26. Sist oppdatert 08.11.2012 08:26

Kommenter via Facebook

Fikk svært uvanlig fangst Skulle fiske reker.

Internasjonalt om kongekrabben High North High End gjør som i fjor og inviterer til en internasjonal kongekrabbekonferanse i Kirkenes 3.-4. oktober.

Russisk tråler bøtelagt for dumping Det ble reagert kontant da den russiske tråleren «Nivenskoje» dumpet sild ved Jan Mayen.

Syv kval skutt Tatt på kysten.

Vil ha videre disp Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker fortsatt disp fra avgangsmelding for båter på mellom 15 og 17,99 meter.

Mye pelagisk i høst Når store kvantum skal opp, blir prisfastettingen ekstra spennende.

To kvaler skutt Avsluttet ved Svalbard.

Hvem har den beste råvaren? Det norske måltid arrangerer nå en konkurranse med arktiske råvarer som tema. 

– Lik var islending De var tre som omkom i forliset.

Tatt i arrest på Island Et norsk fiskefartøy ble mandag tatt i arrest etter at det skal ha fisket i en forbudssone ved Island, opplyser den islandske kystvakten.

VM-vinner fikk 25-kilos skrei Vinneren kom fra Troms, hele 600 deltok.

Fisker falt i sjøen og omkom Falt over bord utenfor Nord-Trøndelag.

Åpnet Henningsvær-boksen for flere Også litt større fartøy kan delta.

På samme nivå som i fjor Stabilt i de sørlige regionene.

Nytt aktsomhetsområde i loddefisket Mye innblanding av torsk og hyse.

Skreifest på gang i Ytre Namdal Innsiget gir både og gode middager og mange aktiviteter.

Dekker inntil halvparten Kystverket har midler til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fisketrailere ble stoppet I en fellesaksjon ble 75 vogntog med fisk som antatt last, stanset i en kontroll.

Skjønner ikke refordelingen Fiskeridirektøren fulgte ikke fiskarlagets råd.

Dyrest i Kirkenes Store prisforskjeller ved landinger i større havner.

Skreibølge over Europa Forbrukerne sender eposter til Sjømatrådet for å få tak i mirakelfisken. 

Åpner Henningsværboksen for de minste Fiskeridepartementet åpner nå Henningsværboksen for fiske fram til 1. juli for båter under 11 meter.

Kaller Røkke-driften for sjørøveri Fylkesparti mener at Aker Seafoods driver piratvirksomhet på Melbu og ellers i Nord-Norge.

- Gjeninnfør trålernes leveringsplikt Fylkesparti i Nordland er klar i sin uttalelse.

Nytt på Napp Siden i fjor vinter har Marine Fresh AS vært eneste fiskebruk på Napp, men nå har de fått konkurranse.

Russisk fiskebåt takket ja Fikk hjelp til å komme seg til Tromsø.

Vågekval-frist Skal du være med, så meld fra.

- Lokalsykehuset viktig for fiskeriene - Akuttberedskapen og fødetilbudet på lokalsykehuset på Gravdal må opprettholdes.

Konkurs-landene importerer mer De som sliter med økonomien, spiser mer fisk.

Russland er det største markedet Har passert Frankrike.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS