×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Må fortsatt fiske utenfor grunnlinjen

I andre halvdel av året bør fortsatt ikke store fartøy ha anledning til å fiske innenfor grunnlinjen.

Store fartøy bør holde seg utenfor grunnlinjen på høsten, mener Fiskarlaget Nord. Foto: Øystein Ingilæ

Det mener Fiskarlaget Nord. De vil at fartøy over21 meterfortsatt skal være henvist til å drive et direktefiske etter torsk utenfor grunnlinjen i andre halvår; dette som et tiltak for å regulere konkurransen mellom store og små fartøy om fangstområder og fangstgrunnlag.

Blant medlemmer og lokallag innen Fiskarlaget Nord ble det reaksjoner mot av Landsstyret går inn for å åpne for direktefiske med snurrevad på fartøy over 21 meterinnenfor grunnlinjen i 2. halvår i 2013.
Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har behandlet saken denne uka og fattet slikt vedtak:
Styret i Fiskarlaget Nord har, i likhet med Norges Fiskarlag, opp gjennom årene vært kritisk mot mange av vernetiltakene som er satt inn for å styrke en kysttorskbestand som man tviler på er så utsatt som havforskerne hevder. Beskyttelsestiltakene som er etablert, for eksempel restriksjoner mot bruk av snurrevad på fjordene og i nære kystfarvann, er imidlertid akseptert; men mange betrakter etter hvert grensedragningene mer som beskyttelse av tradisjonelt kystfiske og kystnære ressurser mot stadig større og mer effektive fartøy innen kystflåten enn som kysttorskvern.
Fiskarlaget Nord viser til at det opp gjennom årene har vært en tilbakevendende diskusjon omkring begrensninger av fiskeriaktiviteten med store fartøy, store redskap/stor redskapsmengde, og effektivt fiske i nære kystfarvann. Norges Fiskarlag og fiskerimyndighetene har funnet det riktig gradvis å henvise trålerflåten stadig lenger utenfor kysten; man har etablert indre grense for fiske med automatisert linedrift med store fartøy, det vil si over 21 meter; vi har etablert begrensning av fartøystørrelse/redskapsmengde i fisket med teiner langs kysten.
- Vi har etablert begrensning av størrelsen på snurrevaden for å fiske innenfor 4 n.m. av grunnlinjen, og ytterligere begrensning av bruken av snurrevad langs kysten og på fjordene for å verne om kysttorsken.
Fiskarlaget Nord har de siste årene registrert en økende debatt om fiske med store og effektive fartøy og redskap/redskapsmengder i kystnære farvann.
Årsmøtet i Fiskarlaget Nord satte i 2011 ned et utvalg på å se på problematikken rundt eventuell permanent grensedragning for fartøy over visse størrelser, og for bruk av redskap og/eller redskapsmengder over visse størrelser/nivå. Utvalgsarbeidet pågår.
Under Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2011 kom det også signal fra den administrative ledelse i Fiskeri- og kystdepartementet om at myndighetene ville starte opp et arbeid for å se på eventuelle grensedragninger for fiskeriaktiviteten med store og effektive driftsenheter i kystnære farvann.
En eventuell fremtidig endring av regelverket må komme etter en grunnleggende diskusjon innen organisasjonen, heter det i vedtaket fra Fiskarlaget Nord.

På forsiden nå