Kyst og Fjord

2,5 mill til selfangst

Søkerkriteriene er kommet.

Det setter nå av penger til dem som skal fangste sel. Illustrasjonsbilde

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å disponere inntil 2,5 mill. kr av Statsbudsjettet for 2019 Kap. 919 Post 75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, som tilskudd til selfangsten i 2019.

Det betales ut kroner 250.00 til hvert fartøy som oppfyller kravene. Tilskuddene kommer som en følge av at myndigheten ønsker at stort mulig andel av totalkvoten taes. Forutsetningen for tilskudd er at søker har selfangsttillatelse i 2019 etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) kapittel 8, og har sendt nødvendig påmelding til Fiskeridirektoratet.

Nødvendig regulering

Selbestanden har økt kraftig de siste årene. Samtidig har antall fartøy som har deltatt i fangsten blir kraftig redusert. Denne meldingen om at de styrende ser viktigheten av en regulering av selbestanden høster stor tilslutning. Flere sentrale aktører og politikere har allerede vist sin tilfredshet med vedtaket. Her er noen av uttalelsene.

-  Tilskuddet skal bidra til at størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, sier Margunn Ebbesen (H). 

 -  Selen er en av våre største «konkurrenter» og spiser enorme mengder av vår felles skattekammer, den nordatlantiske torskebestanden, kanskje nærmere det dobbelte som den norske totalkvoten og bestandsregulerende tiltak er nødvendig dersom vi skal forvalte ressursene på en riktig måte, sier Bengt  Rune Strifeldt (FrP) .  

 -  Selfangsten er viktig å opprettholde og vi må høste av alle arter for at vi skal ha en optimal utnyttelse av våre ressurser, sier Andrè N. Skjelstad (V).  

 

-  Selstammen vokser betydelig hvert eneste år. Blir det så mye sel, går det utover fiskerinæringen. Det er en ressurs vi må ta vare på, kjøttet er godt og spekket kan brukes til olje så selfangsten må vi opprettholde, sier Steinar Reiten (KrF)

Fangstavhengig tilskudd

Det avsettes også en pott til fangstavhengig tilskudd som fordeles mellom deltagende fartøy basert på antall fangede dyr. Pottens størrelse vil variere med antall deltakende fartøy. Potten fremkommer ved å trekke mottakstilskudd og fasttilskudd for deltakende fartøy fra samlet ramme for støtteordningen.

Maksimalt fangstavhengig tilskudd per fartøy er 1 mill. kroner.

Opprettet 01.02.2019 15:20. Sist oppdatert 04.02.2019 11:07

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS