Kyst og Fjord

200.000 tonn igjen

Selv om man ikke ser på fleks-kvoten i fisket, er kvantumet fremdeles seks-sifret.

Det er fremdeles mer enn 100.000 tonn igjen av sildekvotene.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Departementet har vedtatt at det blir ingen endring i kvotefleks på NVG-sild. Sildelaget har gjort noen vurderinger rundt uttak resten av året av både NVG-sild og nordsjøsild, melder de på sine nettsider, sildelaget.no.

Per 20. november har vi følgende restkvoter for NVG-sild og nordsjøsild. Disse tallene inkluderer kvantum man kan fiske på fleks i år av kvoten for 2018.

NVG-sild –       152 063 tonn

Nordsjøsild –     47 591 tonn

Per i dag så har mange av de store fartøyene fisket like over 90% av årets kvote, og naturligvis da ikke fisket på flekskvoten. Andre fartøy har fisket hele kvoten sin for året, men ikke påbegynt flekskvoten. Et mindre antall fartøyer har fisket hele kvoten for 2017 samt deler av neste års kvote.
Totalt er det 43 287 tonn NVG sild tilgjengelig til fleks i år fra 2018-kvoten og 14 528 tonn nordsjøsild.

Dersom man ut fra tallene i dag beregner at det,  totalt for alle grupper,  ikke vil bli fisket noe av neste åres fleks-kvote og det samtidig vil bli satt igjen 5% av årets kvote til fleks neste år, så vil kvantum som vil bli fisket resten av året se slik ut:

NVG-sild: 87 137 tonn

(Beregning) 
Tilgjengelig kvote:                      152 063 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                 43 287 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:    21 639 tonn
Beregnet fiske rest 2017:           87 137 tonn

Nordsjøsild: 25 799 tonn

(Beregning)
Tilgjengelig kvote:                          47 591 tonn
(-) 10% fleks for 2018:                   14 528 tonn
(-) 5% satt igjen av 2017-kvote:       7 264 tonn
Beregnet fisket rest 2017:          25 799 tonn

Regneeksempelet gir da at det vil bli fisket 113 000 tonn totalt med sild resten av året.

Det har hittil i år blitt fisket 304 000 tonn NVG-sild og 109 000 tonn nordsjøsild

Sildelaget vil igjen påpeke at dette er bare en tenkt beregning basert på tall så langt i år. Fartøyene vil selv bestemme hvor mye de vil fiske av restkvoter og fleks, samtidig som vær og vind og andre forhold kan påvirke fisketakten.

Opprettet 22.11.2017 07:16. Sist oppdatert 22.11.2017 07:16

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS