Kyst og Fjord

Advarer mot kutt

Norsk Villfisk advarer om at de foreslåtte kuttene i føringstilskuddet vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen langs store deler av kysten. Samtidig roser de miljøfokuset i statsbudsjettet.

- Stabile rammebetingelser er avgjørende for at villfisknæringen skal fortsette suksessen, sier Sveinung Flem.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Den norske fiskeflåten fremstår i dag som verdensledende, samtidig som eierskapet i hovedsak ivaretas av aktive fiskere og redere som er lokalisert i kystsamfunnene. Føringstilskuddet bidrar til å sikre og bevare dette gjennom å gi de minste kystfartøyene akseptable leveranseforhold. Vi advarer kraftig mot å halvere tilskuddet, slik regjeringen nå foreslår, sier leder i Norsk Villfisk, Sveinung Flem.

Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fersk fisk og skalldyr fra områder med dårlig mottakskapasitet fram til foredlingsanlegg. Målet er å bevare en bred og variert flåtestruktur, lokale fiskerimiljø og sikre god ressursutnyttelse.

Vista Analyse leverte i 2017 en rapport om tilskuddet til regjeringen, der de blant annet slo fast at tilskuddet for fersk fisk bidrar til distriktsmålene.

– Det finnes måter å forbedre systemet på, men selve tilskuddet er svært viktig. Det gir enkelt fortalt alle fiskere, om de så er bosatt i et lite fiskerisamfunn uten foredlingsanlegg i umiddelbar nærhet, muligheten til å levere fangsten sin på en god måte og på lik linje med fiskere andre steder, sier Flem.

Det foreslåtte nivået for tilskudd til føring for 2019 innebærer en halvering av tilskuddet i forhold til 2018. Det kan få store konsekvenser for aktiviteten i mange små kystsamfunn.

– I tillegg til hvitfisksektoren kan også sildefisket bli hardt berørt av de foreslåtte kuttene. Det er svært få pelagiske fiskemottak i Nord-Norge, det fører til at fisken må fraktes over store distanser. Et kutt i føringstilskuddet kan derfor bety kniven på strupen for sildefisket i nord, sier Flem.

Norsk Villfisk mener det er betenkelig at det tildeles nye rettigheter i kystgruppen hvert år, mens man samtidig kutter i føringstilskudd, som er helt avgjørende for blant annet gjennomføringen av sildefisket i Nord-Norge. 
I statsbudsjettet er det også foreslått å ta bort tilskuddet til drift av velferdsstasjoner for fiskere. Tilskuddet sørger sammen med finansiering fra fiskernes organisasjoner for drift av 25 velferdsstasjoner langs kysten. Tar man vekk dette så reduserer man ytterligere et viktig tilbud for den minste kystflåten.

– Vi må ikke glemme at norsk villfisknæring er en fantastisk suksesshistorie. Det kommer av god forvaltning og høsting av den villfiskressursen vi har, og ikke minst stabile rammebetingelser. Det er en helt avgjørende faktor for videre suksess og utvikling av næringen. Det handler i stor grad om å gjøre det mulig å leve av fiskeri langs hele norskekysten – i dag og i årene som kommer, sier Flem.

Kampen mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 også å bruke 400 millioner på å rense verdenshavene for plastavfall og 30 millioner kroner til å styrke kunnskapen om havets helse. Det får helhjertet ros fra Norsk Villfisk.

– Dette er et utrolig viktig initiativ. Salgslagene har over flere år vært opptatt av å redusere forsøpling og sikre en bærekraftig forvaltning av havets ressurser. Rent hav er en grunnpilar i markedsføringen av norsk villfisk. Forsøpling av havet er derfor et problem salgslagene tar på alvor, og flere salgslag har deltatt i strandryddingsprosjekter. Tidligere i år avholdt blant annet Norges Råfisklag ryddeaksjoner langs kysten. Der var 60 prosent av funnene husholdningsavfall og 40 prosent var fiskerirelatert forsøpling som tau, kuler, ringer, blåser, hele snurrevad og trålposer.

– Vi i Norsk Villfisk vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Og vi må erkjenne at fiskerinæringen også kan bli flinkere. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet er noe vi har fokus på, og det er derfor helt riktig å sette av midler til dette formålet, sier Flem.

Opprettet 12.10.2018 07:26. Sist oppdatert 12.10.2018 07:26

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS