Kyst og Fjord

Anbefaler 70.000 tonn

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) anbefaler at det kan fiskes inntil 70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019.

– Rådet er i samsvar med målsettingen om maksimalt langtidsutbytte, sier havforsker Harald Gjøsæter.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Rådet er i samsvar med målsettingen om maksimalt langtidsutbytte. Det er også tatt føre-var-hensyn, fordi fangster tilsvarende maksimalt langtidsutbytte ville innebære en veldig stor økning sammenlignet med historiske fangster, sier havforsker Harald Gjøsæter. 

Han er norsk medlem i ICES sin rådgivingskomité (ACOM). Det er femte år på rad at ICES tilrår rekefangster på inntil 70.000 tonn.

Bærekraftig bestand

Rekebestanden i Barentshavet er bærekraftig, og havforskernes estimat viser at den holder seg over nivået som gir maksimalt langtidsutbytte.
– De siste åra har fiskeflåten tatt mye mindre enn det som er anbefalt, framholder Gjøsæter.

Økning i år

De siste ti årene har det vært fisket omtrent 30.000 tonn reker i Barentshavet. I 2017 tok norske og russiske fartøy vel 10.000 tonn reker, mens fartøy fr EU, Færøyane og Grønland til sammen fisket bortimot 20.000 tonn. Rekefisket i Barentshavet har variert mye opp gjennom årene. Høydepunktet var i perioden 1983–85. Da ble det tatt mer enn 100.000 tonn reker i hvert av disse tre åra.
– I år har det vært fisket mer reker enn på flere år, og det samlede kvantumet for 2018 ser ut til å bli på rundt 45.000 tonn, avslutter Gjøsæter.

Opprettet 05.11.2018 12:26. Sist oppdatert 05.11.2018 12:26

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS