Kyst og Fjord

Avventer med inspeksjon

Når værforholdene tillater det, vil mannskaper fra KV «Svalbard» ta seg inn i havaristen.

Northguider ligger fortsatt med ca 15 graders slagside. 

Foto: Kystvakten/ Kystverket
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

KV Svalbard ankom havaristedet torsdag 3. januar. Kystverket har for øyeblikket to representanter om bord, og vurderer kontinuerlig behovet for ytterligere ressurser. I tillegg er representanter fra sysselmannen på Svalbard, rederiet, bergingsselskapet Ardent Global og nøkkelpersoner fra besetningen på Northguider om bord i KV Svalbard, melder Kystverket i en pressemelding.

KV Svalbard skal starte nærmere undersøkelser av skadeomfanget. Så snart været tillater det vil det bli forsøkt å sette personer om bord i havaristen for å få bedre oversikt. Først da vil vi få oversikt over hvor store skadene på havaristen er, og kunne starte planleggingen av bergingsoperasjonen.

Værsituasjonen i området gjør at det for øyeblikket ikke er forsvarlig å sette ut lettbåter fra KV Svalbard.

– Vi forventer at bergingsoperasjonen kan komme til å ta tid. Havaristedet er utfordrende med mye strøm i området, og fare for drivis, sier vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket.

 

– Det viktigste er å gjennomføre bergingsoperasjonen på en sikker måte, og med minst mulig risiko for miljøet, sier han.

Det er ca. 300.000 liter diesel om bord, men foreløpig er det ikke registrert lekkasjer fra havaristen. Dette blir tett overvåket, og Kystverket er klar til å iverksette tiltak ved eventuelle lekkasjer. Trålen ligger fortsatt ute, men vil bli forsøkt fjernet av KV Svalbard i løpet av kort tid.

Opprettet 04.01.2019 07:59. Sist oppdatert 04.01.2019 07:59

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS