×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Avvikling av agnkvotene vil gi dyrere og dårligere agn

Debatt

Lineegning i Mehamn. Vestvågøy Fiskarlag ber i denne kronikken departementet om å revurdere beslutningen om å avvikle agnkvotene fra 2022. Foto: Inge Bjørn Hansen/Arkiv

– Styret i Vestvågøy Fiskarlag er svært bekymret for avgjørelsen i Nærings- og fiskeridepartementet, om å halvere agn-kvotene 2021, og har til hensikt å avvikle
tildelingen av agn-kvoter med virkning fra 2022. Styret i VVF håper departementet kan vurdere denne avgjørelsen på nytt.
Avvikling av agn-kvotene vil føre til dyrere agn og av dårligere kvalitet. Fiskernes Agnforsyning ble stiftet med det formål å skaffe agn til fiskerne, til en pris
basert på kostpris, ikke tilbud og etterspørsel. Det blir ikke betalt utbytte til eierne, men det blir gitt bonus pr kg agn , det påfølgende år, varierende etter resultat. Alle
agnbrukere i laget betaler samme pris, dvs at kostnadene med frakt og distribusjon blir fordelt på alle.

Fartøy som henter agn over et visst kvantum fra hovedlagrene, har egne priser. Det gjelder norske havgående autolinere og utenlandske line- og teinefartøy. Det selges
ikke agn fra agnkvoteordningen til utenlandske fartøyer. Agnkvoteordningen er tuftet på den ulovfestede retten til å fiske agn til eget forbruk.
Med tildelte agnkvoter blir fangstingen lagt ut på anbud til fiskere som har fartøyer som er rigget for det aktuelle fiskeri.. Med denne ordningen blir fisk til agn registrert
og kvoteavregnet, i motsetning til selvfisket agn. Agnkvoteordningen gir Fiskernes Agnforsyning SA , som administrator av ordningen, mulighet til å dirigere fisket til
områder og tidsrom som gir optimal kvalitet, med hensyn til åteinnhold og fettprosent.

For fiskerne er det viktig å ha så lave kostnader som mulig, noe som agnkvoteordningen bidrar til. Samtidig som riktig kvalitet gir økt fangst.
Dersom agnkvoter opphører vil det solidariske prinsippet med lik pris til alle brukerne, uavhengig av bosted i lagets distrikt, bli satt under press .
Erfaringsmessig så holder linefanget fisk høy kvalitet, ifølge statistiske opplysninger, samtidig som det er et redskap med nedadgående trend. I en tid med fokus på kvalitet, kan det fremstå uheldig å gjøre grep som vil utfordre denne brukstypen.

Selv om noen vil si at andre brukstyper er mer effektive, som kan være et argument for den praksis departementet legger opp til, så bør det vektlegges at linedrift bidrar
til kvalitetsfangst, men også skaper arbeidsplasser på land i forbindelse med egning. Dersom agn prisene øker og brukere velger andre driftsformer, vil det også ramme
industrien som har innrettet sin produksjon fra denne flåten. Vil minne om at alle aktørene i næringen, ikke minst Nærings- og
fiskeridepartementet skal legge tilrette for at § 1. Formål i havressursloven, kapittel 1 kan innfris. Nemlig « å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i
kystsamfunna.

Styret i Vestvågøy Fiskarlag kan ikke forstå at Nærings- og fiskeridepartementet kan mene at agnkvoter er subsidiering av Fiskernes Agnforsyning,

På forsiden nå