Kyst og Fjord

Avviste unge fiskere kan få kvote

Fiskeridirektoratet skal gå gjennom egen saksbehandling av rekrutteringskvote-tildelinger de siste fem årene. De riktige kandidatene kan ha blitt forbigått. Disse kan nå fram gjennom ny saksbehandling.

Unge fiskere som ikke fikk rekrutteringskvote  på grunn av en saksbehandlingstabbe, får nytt håp.

Foto: Illustrasjonsfoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Fiskeridirektoratet region Nord skal på oppdrag fra hovedkontoret i Fiskeridirektoratet foreta en ny gjennomgang av saksbehandlingen knyttet til rekrutteringsadgang for yngre fiskere.

- Bakgrunnen for gjennomgangen er feiltolking av kriteriene som ligger til grunn for tildelingene, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Direktør Aksel Eikemo Fiskeridirektoratets ressursavdeling sier at det kan bli aktuelt å tildele rekrutteringskvoter tilk de som eventuelt har blitt forbigått.

- Det kan bli en realitet, ja, sier han til Kyst og Fjord.

Ved tildelingen av rekrutteringsadganger for 2019 ble det avdekket at Fiskeridirektoratet region Nord, som har det nasjonale ansvaret for saksbehandling av rekrutteringsadganger, har vurdert ett av kriteriene feil. I klagerunden etter den foreløpige tildelingen ble det klart at et midlertidig tilsagn ble omgjort slik at en annen rykket opp og fikk tildelt rekrutteringskvote.

Dette har gjort at direktoratet vil se på tildelinger som har foregått de siste fem årene. Det vil bli ettergått om saksbehandlingsfeil kan ha gjort at riktige kandidater ble forbigått.

– Vi ønsker at region Nord skal vurdere om det kan være andre som kan ha falt ut også i tidligere tildelinger som skulle hatt rekrutteringsadgang slik kriteriene sier. Vi gjør oppmerksom på at denne gjennomgangen kun gjelder de årene hvor disse kriteriene har vært gjeldene, det vil si fem år tilbake, sier direktør Aksel Eikemo i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Han forklarer hvorfor det denne gangen tok langt mer tid enn de tre ukene som direkjtoratet skulle holde seg innenfor.

- For å være helt sikker på at tolkningen var riktig, kontaktet vi Fiskeridepartementet for å få en tolkning av loven. Dette tok en del tid og vi hadde jul og nyttår innimellom. Det er forklaringen, sier Eikemo til Kyst og Fjord.

Les hele saken her.

Opprettet 31.01.2019 08:27. Sist oppdatert 31.01.2019 08:32

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS