Kyst og Fjord

Bedre kvalitet på hysa ved levendelevering

Hysebestanden er god i norsk økonomisk sone. Derimot er fisken sensitiv mot stress og filetkvaliteten varierer.

Mer utbytte og bedre kvalitet ved levendelagring av hyse.

Foto: FHF
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder FHF på sine nettsider.

I tradisjonelt snurrevadfiske etter hyse så har ikke båtene hatt ordninger for å kunne lagre fisken slik at den kan gå levende rett inn i slakte- og prosesseringslinja ved mottak. Det har ofte gått mange timer fra fisket til landing, og kvaliteten på produktene har ofte vært så dårlig at mye av fisken har gått som bindemiddel i fiskemat eller som blokkfryst, og har vært vanskelig å selge.

- Hyse er trolig den enkeltart hvor det er mest å hente verdimessig ved å forbedre dagens fangst- og produksjonsregime, ifølge Frank Jakobsen, fagsjef i FHF. Kvaliteten er avgjørende for hva som kan produseres. Dersom kvaliteten er god vil en kunne benytte en større andel av fisken til produksjon av loins som er det best betalte produktet. Nøkkelen ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene og sikre en optimal leveringsdyktighet.

Næringen har lenge etterspurt mer kunnskap på hva som skal til for å øke kvaliteten av hyse. Derfor satt FHF i 2016 i gang et prosjekt med mål om å opparbeide kunnskap for å kunne levere hyse av optimal kvalitet til hvilket som helst marked, gjennom levendelevering av hyse og optimalisering av tradisjonell fangst av hyse. Nofima med Torbjørn Tobiassen gjennomfører prosjektet. I et intervju med Fiskeribladet tidligere i år uttalte Tobiassen under tokt i Finnmark - Det er sjelden vi står og smiler så mye som nå. Resultatene fra levendelagring er mildt sagt oppløftende. 

Levendelagring gir bedre kvalitet

Dette prosjektet pågår fortsatt, men første rapport har nå kommet. Her presenteres resultatene fra prosjektet så langt. Fisken ble fanget med snurrevad og pumpet ombord i båten. En del av fangsten gikk så usortert ned i levendefisktankene etter avsilingskassen. Her ble de forsøkt holdt i livet fram til levering 12–18 timer etter fangst.

Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite spalting, god konsistens og lite blod i filetene, dette i motsetning til den tradisjonelt leverte hysen fra en annen båt. Når fisken lagres videre i 1 døgn så blir disse forskjellene litt mindre, men levendelevert hyse kommer klart best ut her også, noe som viser at den tåler lagring bedre. For å oppnå best mulig kvalitet er det viktig at levendelevert hyse prosesseres raskest mulig.

Noen av de viktigste funnene så langt i prosjektet er:

- Det er mulig å levere levende hyse rett til landanlegg for kontrollert slakting og videre pre-rigor prosessering.

- De største utfordringene med spalting, konsistens og blod kan minimeres med levendelevering og pre-rigor filetering.

- Produksjonsutbytte øker og samtidig vil andelen som kan benyttes til høykvalitetsprodukter øke kraftig sammenlignet med tradisjonell produksjon.

- Kvalitetsforbedringen ser ut til å opprettholdes under lagring som filet.

Fremover i prosjektet så vil forskerne teste om bedre plass i sekken under fangst ytterligere vil forbedre kvaliteten. Havforskningsinstituttet vil teste ut en såkalt sekkeutløser som gir bedre plass i snurrevadsekken under oppstigning. Bedre plass gir mindre belastning og større mulighet for at fisken kan puste fritt. Dette kan påvirke overlevelse og blodmengde i muskelen.

Opprettet 21.06.2018 13:11. Sist oppdatert 21.06.2018 13:11

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS