Kyst og Fjord

Bedre kvalitet på hysa ved levendelevering

Hysebestanden er god i norsk økonomisk sone. Derimot er fisken sensitiv mot stress og filetkvaliteten varierer.

Mer utbytte og bedre kvalitet ved levendelagring av hyse.

Foto: FHF
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder FHF på sine nettsider.

I tradisjonelt snurrevadfiske etter hyse så har ikke båtene hatt ordninger for å kunne lagre fisken slik at den kan gå levende rett inn i slakte- og prosesseringslinja ved mottak. Det har ofte gått mange timer fra fisket til landing, og kvaliteten på produktene har ofte vært så dårlig at mye av fisken har gått som bindemiddel i fiskemat eller som blokkfryst, og har vært vanskelig å selge.

- Hyse er trolig den enkeltart hvor det er mest å hente verdimessig ved å forbedre dagens fangst- og produksjonsregime, ifølge Frank Jakobsen, fagsjef i FHF. Kvaliteten er avgjørende for hva som kan produseres. Dersom kvaliteten er god vil en kunne benytte en større andel av fisken til produksjon av loins som er det best betalte produktet. Nøkkelen ligger i å forbedre og stabilisere kvaliteten på råvarene og sikre en optimal leveringsdyktighet.

Næringen har lenge etterspurt mer kunnskap på hva som skal til for å øke kvaliteten av hyse. Derfor satt FHF i 2016 i gang et prosjekt med mål om å opparbeide kunnskap for å kunne levere hyse av optimal kvalitet til hvilket som helst marked, gjennom levendelevering av hyse og optimalisering av tradisjonell fangst av hyse. Nofima med Torbjørn Tobiassen gjennomfører prosjektet. I et intervju med Fiskeribladet tidligere i år uttalte Tobiassen under tokt i Finnmark - Det er sjelden vi står og smiler så mye som nå. Resultatene fra levendelagring er mildt sagt oppløftende. 

Levendelagring gir bedre kvalitet

Dette prosjektet pågår fortsatt, men første rapport har nå kommet. Her presenteres resultatene fra prosjektet så langt. Fisken ble fanget med snurrevad og pumpet ombord i båten. En del av fangsten gikk så usortert ned i levendefisktankene etter avsilingskassen. Her ble de forsøkt holdt i livet fram til levering 12–18 timer etter fangst.

Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite spalting, god konsistens og lite blod i filetene, dette i motsetning til den tradisjonelt leverte hysen fra en annen båt. Når fisken lagres videre i 1 døgn så blir disse forskjellene litt mindre, men levendelevert hyse kommer klart best ut her også, noe som viser at den tåler lagring bedre. For å oppnå best mulig kvalitet er det viktig at levendelevert hyse prosesseres raskest mulig.

Noen av de viktigste funnene så langt i prosjektet er:

- Det er mulig å levere levende hyse rett til landanlegg for kontrollert slakting og videre pre-rigor prosessering.

- De største utfordringene med spalting, konsistens og blod kan minimeres med levendelevering og pre-rigor filetering.

- Produksjonsutbytte øker og samtidig vil andelen som kan benyttes til høykvalitetsprodukter øke kraftig sammenlignet med tradisjonell produksjon.

- Kvalitetsforbedringen ser ut til å opprettholdes under lagring som filet.

Fremover i prosjektet så vil forskerne teste om bedre plass i sekken under fangst ytterligere vil forbedre kvaliteten. Havforskningsinstituttet vil teste ut en såkalt sekkeutløser som gir bedre plass i snurrevadsekken under oppstigning. Bedre plass gir mindre belastning og større mulighet for at fisken kan puste fritt. Dette kan påvirke overlevelse og blodmengde i muskelen.

Opprettet 21.06.2018 13:11. Sist oppdatert 21.06.2018 13:11

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS