×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber lederen stoppe «kampanjen»

I lokalsendinga for NRK-Finnmark fredag 5. juni uttalte Arne Pedersen, som leder i Norges Kystfiskarlag, bl.a. at som en følge av Stortingets nylige vedtak om å slippe fiskerne i «rest-Finnmark» inn i det kvoteregulerte krabbefisket øst for 26-graden, ville fiskerne i øst kunne risikere å få halvert sitt inntekstgrunnlag, skriver Tommy Pettersen i Vest-Finnmark kystfiskarlag i dette innlegget.

Debatt

Tommy Pettersen skålte i boblevann etter at det ble klart at fiskere i hele Finnmark kan delta i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Han er imidlertid lite fornøyd med kystfiskarlagslederen i samme sak.

Hvordan er en slik slutning mulig, Arne Pedersen? Våre grundige undersøkelser viser at det realistiske antall krabbekvotekvotekandidater i vest, trolig vil ligge i området 80-90 fartøyer. Pr. 04.03. i år var det utdelt totalt 733 deltakeradganger i kongekrabbefisket. I åpen gruppe har det årlig i snitt kommet til ca. 44 nye aktører i krabbefisket, noe som skulle tilsi dersom utviklingen fortsetter resten av år 2020 i tråd med tidligere år, vil antallet krabbeadganger raskt nærme seg 800 ved kommende årsskifte. Hvordan klarer du, Arne Pedersen, å få 80-90 nye deltakeradganger fra vest, dvs. en økning i området 10-14%, til å medføre en halvering av inntektsgrunnlaget for kvotehaverne i øst? Et slikt utsagn er ikke bare villedende, men savner også ethvert saklig grunnlag.

I intervjuet på NRK-Finnmark 5. juni ytret du også bekymring for industrien i østs evne til å overleve etter at fiskerne i vest slippes inn i krabbefisket. I en uttalelse fra Øst-Finnmark Kystfiskarlag (ØFK) sendt Stortinget i forkant av stortingsbehandlingen av krabbesaken torsdag 4. juni, sies det (sitat): «Et vedtak i Stortinget, slik innstillingen er fra næringskomiteen vil sette fiskerisamfunn, som har bygd opp industri på krabben, i en alvorlig økonomisk nedgang og med en reduksjon i antall sysselsatte på havet og i landindustrien». Du var én av underskriverne av uttalelsen fra ØFK og vedtaket ble velvilligst formidlet til stortingspolitikerne fra sekretariatet i Norges Kystfiskarlag. Hvordan er det seriøst mulig, Arne Pedersen, å formidle en konklusjon til Stortinget og allmennheten som gir inntrykk av at industrien i øst nærmest vil «knele», om 80-90 fiskere fra vest slippes inn i kvotefisket? Det ligger verken i innstillingen fra Næringskomiteen eller i Stortingets krabbevedtak noe som tilsier annet enn at også kvotekrabbe fra fiskerne i «rest-Finnmark», skal leveres innenfor kvoteområdet og til krabbeindustrien i øst. Det vil bli flere leverandører, men industrien vil fortsatt få levert hele totalkvoten for kvotekrabbe, som tidligere. For de som forestår leveranser av utsyr, drivstoff og rekvisita til flåten, vil tilgang av fartøy fra vest på den annen side bety økt omsetning for disse leverandørene. Her argumenterer du igjen, Arne Pedersen, klart mot bedre vitende og det er svært betenkelig at du som leder i Norges Kystfiskarlag videreformidler overfor Stortinget konklusjoner som du vet har høyst tvilsomt saklig grunnlag.

I 2010 var det i åpen gruppe tildelt 180 deltakeradganger i krabbefisket, mens antallet pr. mars 2020 var økt til 619, dvs. at 439 nye krabbeaktører er kommet til i åpen gruppe på de siste 10-år. Dette representerer en økning på over 240% på ca. 10-år. I kystfiskegruppa (de med faste kvoter) har man i samme periode hatt en nedgang i deltakelsen på 63, trolig som følge av salg av torskerettigheter ut av Finnmark og strukturering internt i fylket. Ser man kystfiskegruppa og åpen gruppe samlet gir det likevel en økning på 376 deltakeradganger i krabbefisket over de siste 10-år, uten at verken bestanden eller økonomien i krabbefisket har blitt dårligere for de etter hvert mange involverte. Når du, Arne Pedersen, i din argumentasjon framstiller det slik at å slippe til 80-90 av dine yrkesbrødre i vest inn i krabbefisket fra 2021, så vil industrien i øst rammes av (sitat); «…en alvorlig økonomisk nedgang og med en reduksjon i antall sysselsatte..», så vet du utmerket godt at et slikt utsagn savner saklig grunnlag. Krabbehistorikken over de siste 10-årene er en dokumentasjon på det motsatte av det du hevder, nemlig at både for industrien og krabbeflåten har dette vært en «gylden periode» til tross for at det totale antall deltakeradganger i krabbefisket har økt med 376 på ca. 10-år.

I uttalelsen fra ØFK til Stortinget som du også er en underskriver av, framholdes det at ØFK, og trolig også du, Arne Pedersen, som leder i Norges Kystfiskarlag , ønsker at også fiskerne i vest skal kunne fiske krabbe, men da basert på at hele Finnmark gjøres til ett kvoteområde. Dette har vært Norges Kystfiskarlags primære standpunkt, hvorfor har ikke du da Arne Pedersen, tatt initiativ til dialog med Fiskeridepartementet for å få startet arbeidet med en ny stortingsmelding, som må til for at kvotegrensen kan flyttes? Det både vi i VFK og fiskerne i vest derimot har erfart er at våre initiativ til å få til en krabbeåpning for de etter hvert få fiskerne som er igjen i vest, har vært direkte motarbeidet av deg! Men nå må du, Arne Pedersen, framstå som en ekte leder i Norges Kystfiskarlag. Aksepter at Stortinget har fattet sitt vedtak i krabbesaken! Stopp din «kampanje» i mediene mot stortingsvedtaket og det som derigjennom lett kan oppfattes som en «kampanje» også rettet mot fiskerne i vest, selv om det muligens ikke er ment slik. Nå er tiden inne for tillitsbygging og dialog med dine yrkesbrødre i vest!

På forsiden nå