×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ber om å møte Rotevatn om Lopphav-vern

Vest-Finnmark Rådet gjentar sine innvendinger mot det foreslåtte verneområdet på Lopphavet, og ber om å få møte miljøvernministeren for å drøfte saken. 

Her er oversikten over verneområdene som er foreslått i nord. 

Vest-Finnmark Rådet gjentar sitt budskap om at de er skeptiske til omfanget av marint vern, og har sendt følgende enstemmige uttalelse til miljøvernministeren: 

Vest-Finnmark Rådet viser til tidligere uttalelser gitt i forbindelse med den pågående prosessen for marint vern av Lopphavet (se vedlegg). Vest-Finnmark Rådet vil komme med følgende presiseringer, som vi ber Miljø- og klimadepartementet ta hensyn til før vernevedtak fattes av kongen i statsråd:

1. Vest-Finnmark Rådet stiller seg positiv til marint vern av fem foreslåtte referanseområder i tilknytning til Lopphavet, men vi kan ikke akseptere et verneomfang på 3.045 km2 .

2. Vest-Finnmark Rådet foreslår et vern på inntil 1.500 km2 , som vi mener på en god måte vil ivareta vern av de foreslåtte referanseområdene. En viktig forutsetning for marint vern av Lopphavet er at dette ikke vil sette begrensninger for fiskeri i verneområdene (med unntak av de klart avgrensede områdene for korallrev).

3. Vest-Finnmark Rådet forventer at våre kommuner også i framtiden skal ha selvråderett over våre kystnære havområder. Forvaltning av Lopphavet verneområde skal tillegges de kommuner som omfattes av vernet. Det kan ikke aksepteres at dette skal tillegges Statsforvalter eller styret i Seiland nasjonalpark (slik det er foreslått i henholdsvis Meld. St. 29 (2020-2021) «Heilskapleg plan for bevaring av viktige område for marin natur» og fra Miljødirektoratet).

Alta - Hammerfest - Hasvik - Loppa - Måsøy - Nordkapp - Porsanger Vest-Finnmark Rådet ber i sakens anledning om et snarligst mulig møte med statsråd Sveinung Rotevatn, i forkant av videre prosesser i forhold til marint vern av Lopphavet. Vi ser frem til videre dialog i denne saken.

På forsiden nå