Kyst og Fjord

Ber om at NVG-sild overføres

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 diskutert utviklingen i kystflåtens fiske etter NVG-sild, og fattet følgende vedtak:

Store sildekvoter gjenstår. Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord ber om at kystfiskekvoter kan overføres til neste år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget viser til at kystflåten har et betydelig kvantum NVG-sild igjen og fiske i 2017. Videre så rapporteres det om at den silden som opptrer kystnært, der store deler av kystflåten er avhengig av å utøve sitt fiske, har samlet seg innenfor fjordlinjene, som gjør at NVG-silden i realiteten ikke er tilgjengelig for store deler av flåten. Videre rapporteres det om at NVG-silden som står i fjordene er av mindre størrelse. Vi er kjent med at Nærings- og fiskeridepartementet har vært avvisende til henvendelsen Norges Fiskarlag gjorde i oktober om å utvide adgangen til å overføre deler av 2017-kvoten til 2018.

Arbeidsutvalget mener situasjon for kystflåten som fisker etter NVG-sild krever at det gjøres tiltak. Slik situasjonen er nå har ikke kystflåten mulighet til å fiske sin kvote. Det synes videre uheldig og unødvendig, både av markedsmessige grunner og ikke minst av bestandsmessige hensyn, dersom det eventuelt må gjennomføres et fiske etter sild av mindre størrelse.

Primært ber arbeidsutvalget derfor om at det rettes en ny henvendelse til departementet der det bes om utvidet adgang for kystflåten til å overføre deler av 2017 kvoten til 2018. 20-25 prosent av kystflåtens kvote for 2017 bør kunne overføres til 2018. Sekundært må det dispenseres fra fjordlinjebestemmelsen slik at kystflåten kan gjennomføre sitt fiske der silden er tilgjengelig.»

Opprettet 22.11.2017 14:02. Sist oppdatert 22.11.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS