Kyst og Fjord

Ber om at NVG-sild overføres

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 21.11.2017 diskutert utviklingen i kystflåtens fiske etter NVG-sild, og fattet følgende vedtak:

Store sildekvoter gjenstår. Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord ber om at kystfiskekvoter kan overføres til neste år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«Arbeidsutvalget viser til at kystflåten har et betydelig kvantum NVG-sild igjen og fiske i 2017. Videre så rapporteres det om at den silden som opptrer kystnært, der store deler av kystflåten er avhengig av å utøve sitt fiske, har samlet seg innenfor fjordlinjene, som gjør at NVG-silden i realiteten ikke er tilgjengelig for store deler av flåten. Videre rapporteres det om at NVG-silden som står i fjordene er av mindre størrelse. Vi er kjent med at Nærings- og fiskeridepartementet har vært avvisende til henvendelsen Norges Fiskarlag gjorde i oktober om å utvide adgangen til å overføre deler av 2017-kvoten til 2018.

Arbeidsutvalget mener situasjon for kystflåten som fisker etter NVG-sild krever at det gjøres tiltak. Slik situasjonen er nå har ikke kystflåten mulighet til å fiske sin kvote. Det synes videre uheldig og unødvendig, både av markedsmessige grunner og ikke minst av bestandsmessige hensyn, dersom det eventuelt må gjennomføres et fiske etter sild av mindre størrelse.

Primært ber arbeidsutvalget derfor om at det rettes en ny henvendelse til departementet der det bes om utvidet adgang for kystflåten til å overføre deler av 2017 kvoten til 2018. 20-25 prosent av kystflåtens kvote for 2017 bør kunne overføres til 2018. Sekundært må det dispenseres fra fjordlinjebestemmelsen slik at kystflåten kan gjennomføre sitt fiske der silden er tilgjengelig.»

Opprettet 22.11.2017 14:02. Sist oppdatert 22.11.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS