Kyst og Fjord

Ber om omfattende kvotetiltak

For å få kontroll med åpen gruppe, mener Fiskarlaget Nord det kreves omfattende tiltak. De foreslår nå åtte tiltak, de mener må til for å unngå full kollaps i framtiden.

Overfisket i åpen gruppe har vært formidabelt i år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Neste års kvote i åpen gruppe er allerede i ferd med pulveriseres på grunn av årets overfiske. For å unngå at dette skal gjenta seg, mener Fiskarlaget Nord det må knallhard lut til, og man må ta styringen allerede fra dag en når kvoteåret starter.

I sitt forslag til Norges Fiskarlag foreslår de følgende tiltak, før moderorganisasjonen gir si høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet om saken:

1. Overregulering
Styret i Fiskarlaget Nord mener det er nødvendig og justere overreguleringen i åpen gruppe betydelig ned fra årets start i 2019 i forhold til foregående år. Dette vil dempe fiskepresset og bidra til økt kontroll med uttaket i gruppen. Man må heller refordele i løpet av året dersom det er behov for det. 

2. Kvotebytte
 Det er et gjentagende problem at åpen gruppe ikke får tatt sin gruppekvote av blant annet hyse. For 2019 bør det kunne forhandles om å få byttet torsk til åpen gruppe, mot den andel av hysen som ut fra erfaring de siste årene antas å bli stående unyttet ved årets slutt. Det synes mest relevant å forhandle med havfiskeflåten om et slikt bytte, dette med henvisning til tilgjengeligheten av hyse de siste årene.  

3. 3.landskvoter
Det bør vurderes om norske 3. landskvoter kan brukes til å avhjelpe situasjon i åpen gruppe. Både eventuelle ubenyttede kvoter for 2018 samt kvoter knyttet til 2019 vil være relevant å ta i betraktning. 

4. Ulike avsetninger
Et grep som det legges til grunn at myndighetene vil vurdere, er å avhjelpe situasjon i åpen gruppe ved og «ta kvantum fra toppen». Det synes nødvendig og påpeke at forutsigbarhet og tilstrekkelig driftsgrunnlag er ikke mindre viktig for deltagerne i de lukkede fiskeriene, der investeringene og utgiftene som skal forsvares er større. Selv om den enkelte avsetning i seg selv kan hevdes å spille en mindre rolle når belastningen fordeles på «alle», så vil summen av avsetninger bli merkbar. Styret i Fiskarlaget Nord ønsker å bemerke følgende:

a) I 2018 er det gjort ulike avsetninger av torsk tilsvarende 23 465 tonn, dette er et betydelig kvantum. Selv om kvotene skulle gå ned i 2019 vil avsetningene gjerne bli stående på samme nivå, som i realiteten innebærer at avsetninger økes når kvotene går ned. Dette er situasjon før man eventuelt diskuterer å overføre kvantum til åpen gruppe i 2019.

b) Det registreres at avsetningen til kystfiskekvoten per uke 28 allerede er overfisket med over 3000 tonn. Det kan hverken forventes eller aksepteres at norske fiskere i fellesskap skal gjøre opp for dette overfisket i 2019. Overfisket på kystfiskekvoten i 2018 må søkes rettet opp innenfor avsetningen på 3000 tonn som eventuelt gjøres til ordningen de kommende år. Det må kunne kreves at avsetninger, herunder kystfiskekvoten, reguleres slik at disse ikke kan overfiskes. Det synes nødvendig og evaluere og endre reguleringen av kystfiskekvoten.

c) Alle avsetninger bør jevnlig evalueres. Det må være en forutsetning for at avsetninger skal videreføres at man kan dokumentere måloppnåelse i forhold til de opprinnelige målsettinger.

5. Begrense adgangen til åpen gruppe
I 2018 er det gjennomført to regelendringer for å begrense adgangen til åpen gruppe. Oppfatningen er at disse har hatt begrenset effekt. 

Styret i Fiskarlaget Nord ønsker å påpeke viktigheten av at myndighetene prioriterer nødvendige ressurser til oppfølging når det gjøres innstramminger i regelverket. Dette for å påse at næringen innretter seg og at man dermed oppnår ønsket effekt av tiltakene.  

Det kan vurderes om det bør gjøres ytterlige grep for å begrense antall deltagere i åpen gruppe. Grunnleggende bør det være en målsetting at det ikke skal være mer enn ett fartøy per eier i åpen gruppe.

6.Kvoteregulerende grep innenfor åpen gruppe

a) Det kan vurderes og innføre et aktivitetskrav i fisket etter andre arter for å oppnå full kvote i torskefisket i åpen gruppe. Et aktivitetskrav vil kunne dempe presset på torskefisket, samtidig som det vil stimulere til større aktivitet i fisket etter andre arter.

b) Det kan ses på hvilke effekt det vil ha å skille mellom de som har fiske som hovednæring og de som har fiske som binæring i kvotesammenheng, altså A og B fiskere.

7.Utlendingers adgang til fisket
Oppfatningen er at det er økende grad av utlendinger som etablerer seg i norske fiskeri, herunder åpen gruppe. Det bør gjøres en gjennomgang av den adgang utlendinger har til å erverve fartøy for deltagelse i fisket. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det kan og bør stilles strengere krav for at utlendinger skal kunne slippe inn i adgangsregulerte fiskeri med egne fartøy. Det må være et grunnleggende krav at det regelverk som skal regulere adgangen til fellesskapets ressurser er tydelig og kontrollerbart. 

8. Krav om AIS
Styret I Fiskarlaget Nord mener det kan vurderes å påby AIS for fartøy som skal kunne delta i fisket i åpen gruppe. Krav om AIS vil være et viktig verktøy for å kunne drive effektiv kontroll med utøvelsen av fisket, samtidig vil det bidra til å ivareta fiskernes sikkerhet.»  

Opprettet 02.08.2018 13:07. Sist oppdatert 02.08.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS