Kyst og Fjord

Ber om omfattende kvotetiltak

For å få kontroll med åpen gruppe, mener Fiskarlaget Nord det kreves omfattende tiltak. De foreslår nå åtte tiltak, de mener må til for å unngå full kollaps i framtiden.

Overfisket i åpen gruppe har vært formidabelt i år.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Neste års kvote i åpen gruppe er allerede i ferd med pulveriseres på grunn av årets overfiske. For å unngå at dette skal gjenta seg, mener Fiskarlaget Nord det må knallhard lut til, og man må ta styringen allerede fra dag en når kvoteåret starter.

I sitt forslag til Norges Fiskarlag foreslår de følgende tiltak, før moderorganisasjonen gir si høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet om saken:

1. Overregulering
Styret i Fiskarlaget Nord mener det er nødvendig og justere overreguleringen i åpen gruppe betydelig ned fra årets start i 2019 i forhold til foregående år. Dette vil dempe fiskepresset og bidra til økt kontroll med uttaket i gruppen. Man må heller refordele i løpet av året dersom det er behov for det. 

2. Kvotebytte
 Det er et gjentagende problem at åpen gruppe ikke får tatt sin gruppekvote av blant annet hyse. For 2019 bør det kunne forhandles om å få byttet torsk til åpen gruppe, mot den andel av hysen som ut fra erfaring de siste årene antas å bli stående unyttet ved årets slutt. Det synes mest relevant å forhandle med havfiskeflåten om et slikt bytte, dette med henvisning til tilgjengeligheten av hyse de siste årene.  

3. 3.landskvoter
Det bør vurderes om norske 3. landskvoter kan brukes til å avhjelpe situasjon i åpen gruppe. Både eventuelle ubenyttede kvoter for 2018 samt kvoter knyttet til 2019 vil være relevant å ta i betraktning. 

4. Ulike avsetninger
Et grep som det legges til grunn at myndighetene vil vurdere, er å avhjelpe situasjon i åpen gruppe ved og «ta kvantum fra toppen». Det synes nødvendig og påpeke at forutsigbarhet og tilstrekkelig driftsgrunnlag er ikke mindre viktig for deltagerne i de lukkede fiskeriene, der investeringene og utgiftene som skal forsvares er større. Selv om den enkelte avsetning i seg selv kan hevdes å spille en mindre rolle når belastningen fordeles på «alle», så vil summen av avsetninger bli merkbar. Styret i Fiskarlaget Nord ønsker å bemerke følgende:

a) I 2018 er det gjort ulike avsetninger av torsk tilsvarende 23 465 tonn, dette er et betydelig kvantum. Selv om kvotene skulle gå ned i 2019 vil avsetningene gjerne bli stående på samme nivå, som i realiteten innebærer at avsetninger økes når kvotene går ned. Dette er situasjon før man eventuelt diskuterer å overføre kvantum til åpen gruppe i 2019.

b) Det registreres at avsetningen til kystfiskekvoten per uke 28 allerede er overfisket med over 3000 tonn. Det kan hverken forventes eller aksepteres at norske fiskere i fellesskap skal gjøre opp for dette overfisket i 2019. Overfisket på kystfiskekvoten i 2018 må søkes rettet opp innenfor avsetningen på 3000 tonn som eventuelt gjøres til ordningen de kommende år. Det må kunne kreves at avsetninger, herunder kystfiskekvoten, reguleres slik at disse ikke kan overfiskes. Det synes nødvendig og evaluere og endre reguleringen av kystfiskekvoten.

c) Alle avsetninger bør jevnlig evalueres. Det må være en forutsetning for at avsetninger skal videreføres at man kan dokumentere måloppnåelse i forhold til de opprinnelige målsettinger.

5. Begrense adgangen til åpen gruppe
I 2018 er det gjennomført to regelendringer for å begrense adgangen til åpen gruppe. Oppfatningen er at disse har hatt begrenset effekt. 

Styret i Fiskarlaget Nord ønsker å påpeke viktigheten av at myndighetene prioriterer nødvendige ressurser til oppfølging når det gjøres innstramminger i regelverket. Dette for å påse at næringen innretter seg og at man dermed oppnår ønsket effekt av tiltakene.  

Det kan vurderes om det bør gjøres ytterlige grep for å begrense antall deltagere i åpen gruppe. Grunnleggende bør det være en målsetting at det ikke skal være mer enn ett fartøy per eier i åpen gruppe.

6.Kvoteregulerende grep innenfor åpen gruppe

a) Det kan vurderes og innføre et aktivitetskrav i fisket etter andre arter for å oppnå full kvote i torskefisket i åpen gruppe. Et aktivitetskrav vil kunne dempe presset på torskefisket, samtidig som det vil stimulere til større aktivitet i fisket etter andre arter.

b) Det kan ses på hvilke effekt det vil ha å skille mellom de som har fiske som hovednæring og de som har fiske som binæring i kvotesammenheng, altså A og B fiskere.

7.Utlendingers adgang til fisket
Oppfatningen er at det er økende grad av utlendinger som etablerer seg i norske fiskeri, herunder åpen gruppe. Det bør gjøres en gjennomgang av den adgang utlendinger har til å erverve fartøy for deltagelse i fisket. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det kan og bør stilles strengere krav for at utlendinger skal kunne slippe inn i adgangsregulerte fiskeri med egne fartøy. Det må være et grunnleggende krav at det regelverk som skal regulere adgangen til fellesskapets ressurser er tydelig og kontrollerbart. 

8. Krav om AIS
Styret I Fiskarlaget Nord mener det kan vurderes å påby AIS for fartøy som skal kunne delta i fisket i åpen gruppe. Krav om AIS vil være et viktig verktøy for å kunne drive effektiv kontroll med utøvelsen av fisket, samtidig vil det bidra til å ivareta fiskernes sikkerhet.»  

Opprettet 02.08.2018 13:07. Sist oppdatert 02.08.2018 13:07

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS