Kyst og Fjord

Ber om stans i oppdrettsplaner

Fylkesmannen ber Mowi Norway AS stanse etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran i verdensarv-området på Vega.

.

Foto: Fylkesmannen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bakgrunnen er ifølge en pressemelding fra Fylkesmannen innkomne klager på Fylkesmannens utslippstillatelse. Disse er nå videresendt til Miljødirektoratet. Fylkesmannen  gir utsettende virkning på etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran inntil klagesaken er avgjort.

Mowi Norway AS ble orientert om Fylkesmannens beslutning i et brev datert 7. mars 2019.

 

Fylkesmannen ser at det er usikkerhet rundt konsekvensene av etablering av akvakultur innenfor verdensarvområdet på Vega, samt ukjente følger av påvirkning fra akvakultur på sjøfugl.

 

Iverksettelse av vedtaket om utslippstillatelse er derfor utsatt. For oppdrettsselskapet betyr dette at det inntil klagen er avgjort ikke kan foretas arbeid med anlegget ved Rørskjæran. Fylkesmannen tar sikte på å behandle klagesaken så snart som mulig.

 

Vega Kommune har nylig gitt Norsk institutt for naturforskning i oppdrag å gjennomføre en konsekvensutredning med tanke å få frem manglende kunnskap om etablering av akvakultur og påvirkning på landskapsvern/sjøfugl i verdensarvområdet.

 

I brevet til Mowi Norway AS fra Fylkesmannen blir det trukket fram at utslipp og støy fra anlegget kan ha effekt på ærfugl og andre fuglers bruk av området, og tiltaket bør ikke iverksettes før det er konsekvensvurdert. Fylkesmannen legger også vekt på at verdensarvkonvensjonen sier at dersom det er usikkerhet om konsekvensen av et tiltak, vil tiltaket fram til det er konsekvensvurdert, alltid bli ansett som en potensiell trussel mot verdensarvverdiene og med det også verdensarvstatusen. Fylkesmannen i Nordland mener derfor at iverksetting av et slikt tiltak, før det er konsekvensvurdert, vil være et brudd på forpliktelsene og kan sette verdensarvstatusen i spill.

 

Dette er en sak som har skapt stort engasjement og noe av forklaringen i tidsbruken er at det har foregått flere prosesser og undersøkelser underveis, der både Norsk institutt for Naturforskning (NINA), SWECO AS og UNESCO sine rådgivende organ har utført undersøkelser og kommet med rapporter. Vi har alle et ansvar for å sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før den blir avgjort av forvaltningen.

 

Vi har tidligere frarådet å gi tillatelse til denne lokaliteten fordi vi mangler kunnskap. En slik konsekvensutredning av tiltaket ved Rødskjæran kunne gitt tidlige avklaringer om påvirkning – Da kunne saksbehandlingen tatt kortere tid, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen.

 

Fylkesmannens beslutning om å utsette etablering av oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran betyr ikke avslag på søknad om konsesjon.

 

- Vi opprettholder vår utslippstillatelse – det er isolert sett gode strøm og bunnforhold rundt lokaliteten. Det som er diskusjonen her er hvilken effekt denne lokaliteten vil kunne få for verdensarvverdiene, og sjøfuglbestandene i området. Det er i dag for dårlig utredet, understreker Karlsen. Miljødirektoratet kan nå behandle klagen endelig, og avgjøre om det var riktig av Fylkesmannen å gi utslippstillatelse ved Rørskjæran.

Opprettet 08.03.2019 11:41. Sist oppdatert 08.03.2019 11:41

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS