Kyst og Fjord

Beste uka så langt

Sist uke hadde Norges Råfisklag den høyeste omsetningen i år. Fisket har forflyttet seg til Lofoten.

Lofotfisket er i gang for alvor.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det melder laget på sine nettsider.

I underkant av 14.000 tonn torsk levert fersk i uke 10 er mindre enn «normalen» for denne tid av året, men like fullt beste torskeuka så langt i år. Fisket har flyttet seg stadig mer mot vest, med halve ukekvantumet levert Lofoten som viser at fisket der er kommet skikkelig i gang.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 10 ble på 426,8 mill kroner (foreløpig tall). Herav utgjorde landinger av fryst fisk fra utenlandske trålere 60, 7 mill kroner. Av det var 4 7, 1 mill kroner etter landing fra 9 russiske trålere, hvorav 2.480 tonn torsk utgjorde 39,6 mill kroner. I tillegg leverte en grønlandsk tråler filet verdt 13,5 mill kroner, av det utgjorde 950 tonn torsk 12,9 mill kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 366,1 mill kroner, fordelt med 333,1 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 33,1 mill kroner på fryst.

Uke 9 i år nådde totalomsetninga 443,5 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 95, 7 mill kroner. Omsetningen for norske båter på 347,8 mill kroner var fordelt med 273,2 mill kroner på fersk og 74,6 mill kroner på fryst råstoff.

I uke 10 i fjor var ukeomsetningen 553,3 mill kroner, som var nest høyeste ukeomsetning for året, bare slått av uke 11 med 583,1 mill kroner. Av de 553,3 var 97,6 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter, totalt 455, 7 mill kroner, var fordelt med 406,3 mill kroner på ferskt råstoff hvorav 21.700 tonn fersk torsk utgjorde 375,0 mill kroner, som også var topp for året, og 49,4 mill kroner gjaldt fryst råstoff.

Vi har nå 4 uker etter hverandre med langt lavere omsetning enn til samme tid i fjor. Råfisklagets totalomsetning pr uke 10 er 170 mill kroner lavere enn pr uke 10 i fjor. For norske båter er det en reduksjon på vel 280 mill kroner, mens utenlandske har en pluss på 110 mill kroner.

Omsetningen av fryst råstoff utgjorde 33,1 mill kroner, som er et foreløpig tall som vil bli korrigert opp når alle salg er sluttført. Av totalen utgjorde 770 tonn fryst torsk 18, 7 mill kroner. Herav var 400 tonn levert av 6 autolinebåter, 320 tonn kom fra 6 trålere, og 50 tonn fra en snurrevadbåt. 540 tonn fryst hyse verdt 10,4 mill kroner var fordelt med 440 tonn fra 5 trålere og 100 tonn fra 4 autolinebåter. 70 tonn blåkveite til verdi 2, 7 mill kroner var det i hovedsak en tråler som leverte, noe som også gjaldt for 80 tonn med sei/0, 7 mill kroner.

Bedre vær- og driftsforhold i uke 10 enn de 3 foregående ukene, men variabelt og innslag av polare lavtrykk i Finnmark. Torskekvantumet levert fersk nådde dermed ikke opp mot det vi har blitt vant til i uke 10 de senere årene. I fjor nådde torskefisket toppen i uke 10 med 21.700 tonn, men 25.000 tonn+ har ikke vært uvanlig som toppuke som normalt inntreffer i ukene 10-12. Størst ukekvantum registrert i Råfisklaget kom i uke 10 i 2017 med 27.930 tonn.

Uke 10 i 2019 ga et torskekvantum på halvparten av det kvantumet, nærmere bestemt 13.930 tonn levert fersk til verdi 300,1 mill kroner. 6.930 tonn/151,9 mill kroner var omsatt til kjøpere i Lofoten/Salten, deretter fulgte Vesterålen med 2.580 tonn, Vest-Finnmark med 1.880 tonn, Troms med 1.390 tonn, Øst-Finnmark med 820 tonn og 330 tonn var levert i området Helgeland-Nordmøre. Halvparten av totalen var dermed levert i Lofoten, som er normalt, og fisket er nå kommet ordentlig i gang fra Røst og innover i Lofoten mot Henningsvær og Svolvær. Fremdeles enkelte garnfangster her med godt innslag av sei, spesielt for Røst.

Av de 6.930 tonnene levert i Lofoten var 4.170 tonn tatt på gam, 1.460 tonn på snurrevad, 710 tonn på juksa og 580 tonn på lina. I Vesterålen dominerte snurrevaden med 1.630 tonn av totalt 2.580 tonn, deretter fulgte gam med 580 tonn og juksa og lina med 180 tonn på hver. I Vest-Finnmark var juksa størst i kvantum med 720 tonn av totalen på 1.880 tonn, resterende fordelt med 560 tonn på gam, 500 tonn på snurrevad og 100 tonn på lina. I Troms var garnkvantumet størst med 840 tonn, deretter fulgte snurrevad med 370 tonn, juksa med 110 tonn og lina med 60 tonn.

I Øst-Finnmark var 400 av totalt 820 tonn tatt på snurrevad, 190 tonn på gam, 160 tonn på line/autoline, 10 tonn på juksa og 60 tonn på trål. Kvantumet levert Helgeland­Nordmøre var i hovedsak tatt på gam.

Opprettet 12.03.2019 07:57. Sist oppdatert 12.03.2019 09:48

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS