Kyst og Fjord

Bifangst av makrellstørje

Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert. - Vi i Fiskeridirektoratet hjelper deg med dette, heter det i en liten melding fra direktoratet.

De siste årene har vi fått flere rapporter om bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

Levende makrellstørje skal slippes ut, men død bifangst av makrellstørje skal registreres og rapporteres inn til ICCAT (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas).

Fangsten skal i utgangspunktet landes i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges.

- I dag foregår utfylling og signering av fangstsertifikat elektronisk. Det du som fisker må gjøre er å kontakte oss i Fiskeridirektoratet og gi oss de opplysningene vi trenger, så tar vi oss av papirarbeidet.

Dersom du får fangst av makrellstørje må du huske på følgende:

1.           Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst. Får du problemer med dette, se punkt 2.

2.           Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten, og informer dem om at du har fått makrellstørjen. Dersom du har hatt problemer med å få registrert bifangst av størje i ERS, kan FMC hjelpe deg.  FMC kommer til å stille en del spørsmål som de vil videreformidle til regionkontoret og til en saksbehandler sentralt hos Fiskeridirektoratet. Blant annet må vi vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen.

3.           Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner. Listen over slike havner i Norge finner du her: http://www.iccat.int/en/PortsRes.asp?selectCFlag=017&cajaPort=checkbox&selectType=BFT&selectOrder=1&selectOrder2=6&selectInterval=-1&Submit=Search

4.           Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet, finner du listen over havner her: http://www.iccat.int/en/Ports.asp. Kontakt uansett FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig slik at de kan kontakte den utenlandske FMCen og informere om at fartøyet ønsker å lande bifangst av størje. Før du kan anløpe utenlandsk havn må du fylle ut en egen ICCAT havnestatsmelding. Den skal sendes havnestaten, som må godkjenne at du anløper denne havnen. Meldingen finner du her: http://www.iccat.int/en/portinspection.htm.

5.           Før fangst av makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Dette gjør vi i Fiskeridirektoratet for deg. For å kunne fylle ut sertifikatet trenger vi følgende informasjon:

-          Navn på fartøy

-          Registreringsmerke

-          Fangstområde (eksempelvis Østatlanteren)

-          Antall fisk

-          Estimert totaltvekt og estimert snittvekt

-          Fiskeredskap som ble benyttet

-          Navn på kjøper

Du som fisker får ikke betalt for makrellstørjen, men så fremt bifangsten ikke var tilsiktet kan du få vederlag for ilandføring.

Et slikt vederlag utgjør 20 % av verdien av fangsten.

Opprettet 27.02.2018 10:31. Sist oppdatert 27.02.2018 10:31

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS